Ρύθμιση αυτής της συσκευής

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ορίσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες.

 1. Πατήστε [English (Αγγλικά)] και προχωρήστε στην επόμενη οθόνη.

 2. Πατήστε [Continue with default settings (Συνέχεια με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)] και προχωρήστε στην επόμενη οθόνη.

 3. Ελέγξτε το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην οθόνη και πατήστε [Next (Επόμενο)].

 4. Πατήστε [Next (Επόμενο)] και ορίστε την ημερομηνία και ώρα.

 5. Πατήστε [Next (Επόμενο)] και ορίστε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.

 6. Πατήστε [Next (Επόμενο)] και ορίστε τον αριθμό φαξ και τα στοιχεία αποστολέα.

 7. Πατήστε [Next (Επόμενο)] και ορίστε τις απαραίτητες πληροφορίες δικτύου.

 8. Πατήστε [Next (Επόμενο)] και ορίστε τις πληροφορίες που σχετίζονται με το e-mail.

 9. Πατήστε [Next (Επόμενο)] και ορίστε τον κατάλογο ρύθμισης.

 10. Τώρα η συσκευή είναι διαμορφωμένη.

  Αυτή είναι η διαδικασία εγκατάστασης του λογισμικού στον υπολογιστή σας.