Εγκατάσταση της μονάδας ασύρματου LAN

Η εγκατάσταση της προαιρετικής μονάδας ασύρματου LAN στη συσκευή σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ασύρματου LAN.

Σημείωση

Η μονάδα ασύρματου LΑΝ ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες και περιοχές.

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και μετά βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

  Σημείωση

  Περιμένετε τουλάχιστον 1 λεπτό μετά την αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας και μετά προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

 2. Ανοίξτε το κάλυμμα της μονάδας ασύρματου LAN πατώντας το κουμπί στο κάλυμμα.

 3. Συνδέστε την υποδοχή του καλωδίου σύνδεσης στη μονάδα ασύρματου LAN και μετά εγκαταστήστε τη μονάδα στη συσκευή.

 4. Κλείστε το κάλυμμα της μονάδας ασύρματου LAN.

 5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

 6. Πατήστε [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] > [AdminSetup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [User Install (Εγκατάσταση χρήστη)].

 7. Πατήστε [Ενεργοποίηση] για [Ασύρματη μονάδα].