Κρυπτογράφηση δεδομένων εκτύπωσης και απαίτηση πιστοποίησης χρήστη πριν την εκτύπωση (Ασφαλής εργασία ID)

Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε απόρρητες πληροφορίες και να τις αποστείλετε σε αυτή τη συσκευή με τα στοιχεία του χρήστη που είναι την τρέχουσα στιγμή συνδεδεμένος στον υπολογιστή. Το έγγραφο αποθηκεύεται στην εσωτερική μνήμη αυτής της συσκευής και εκτυπώνεται όταν εισάγετε το ίδιο όνομα χρήστη με αυτό που εισήχθη στον υπολογιστή και εκτελέσετε εκτύπωση.

Αυτή η λειτουργία αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες και είναι αποτελεσματική, γιατί δεν χρειάζεται να εισάγετε κωδικό πρόσβασης για κάθε εργασία.

Σημείωση

 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ελέγχου πρόσβασης και συνδεθείτε στη συσκευή και τον υπολογιστή με τα ίδια στοιχεία χρήστη.

 • Εάν δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σε ουρά εξαιτίας ανεπαρκούς ελεύθερου χώρου στην εσωτερική μνήμη αυτής της συσκευής, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι το σύστημα αρχείων είναι πλήρες, και η εργασία εκτύπωσης δεν εκτελείται.

 • Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Windows PCL.

 • Εάν μοιράζεστε αυτή τη συσκευή μέσω δικτύου χρησιμοποιώντας διακομιστή εκτύπωσης, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία με τη λειτουργία εκτύπωσης αφίσας ή τη λειτουργία εκτύπωσης φυλλαδίου.

 • Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου [Give Priority to the host release (Προτεραιότητα στην αποδέσμευση του κεντρικού υπολογιστή)].

  Αποθήκευση Δεδομένων Εκτύπωσης σε Αυτή τη Συσκευή πριν από την Εκτύπωση

Ορισμός της ρύθμισης ασφαλούς εργασίας ID σε υπολογιστή (μόνο για Windows PCL)

Προσδιορίστε "Ασφαλής εργασία ID" για τον τύπο εργασίας.

Οι κρυπτογραφημένες ασφαλείς εργασίες ID αποστέλλονται στη συσκευή με τα στοιχεία του χρήστη που είναι αυτή τη στιγμή συνδεδεμένος.

Οι κρυπτογραφημένες ασφαλείς εργασίες δεν μπορούν να εκτυπωθούν, εκτός εάν συνδεθείτε στη συσκευή χρησιμοποιώντας τα ίδια στοιχεία χρήστη με αυτά που χρησιμοποιήσατε στον υπολογιστή.

 1. Ανοίξτε το αρχείο προς εκτύπωση.

 2. Επιλέξτε [Print (Εκτύπωση)] από το μενού [File (Αρχείο)].

 3. Κάντε κλικ στο [Preferences (Προτιμήσεις)].

 4. Επιλέξτε την καρτέλα [Job Options (Επιλογές εργασίας)].

 5. Επιλέξτε [ID Secure Print (Ασφαλής εκτύπωση ID)].

  Αν η ασφαλής εργασία ID δεν είναι διαθέσιμη, επιλέξτε [Start (Έναρξη)] > [Devices and Printers (Συσκευές και εκτυπωτές)], κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο [OKI MC873(PCL) (OKI MC873(PCL))], επιλέξτε [Printer properties (Ιδιότητες εκτυπωτή)] και μετά επιλέξτε [ID Secure Job (Ασφαλής εργασία ID)] στην καρτέλα [Device Options (Επιλογές συσκευής)] για να την ενεργοποιήσετε.

 6. Κάντε κλικ στο [OK (ΟΚ)].

 7. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις αν είναι απαραίτητο και μετά κάντε κλικ στο [ΟΚ (ΟΚ)].

 8. Κάντε κλικ στο [Print (Εκτύπωση)] στην οθόνη [Print (Εκτύπωση)].

  Η εργασία ασφαλούς εκτύπωσης ID αποστέλλεται στη συσκευή και η εκτύπωση δεν ξεκινά ακόμη.

  Υπόμνημα

  Η εργασία εκτύπωσης που έχει αποθηκευτεί στη μνήμη διαγράφεται αυτόματα εάν η εκτύπωση ολοκληρωθεί ή εάν η εργασία δεν εκτυπωθεί αφού περάσει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Εάν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα κατά την αποστολή των δεδομένων ή η εργασία αλλοιωθεί μετά την αποστολή, η εργασία διαγράφεται αυτόματα.

Εκτύπωση αποθηκευμένων ασφαλών εγγράφων ID από αυτή τη συσκευή

Εκτυπώστε μια ασφαλή εργασία ID που έχει αποθηκευτεί στην εσωτερική μνήμη αυτής της συσκευής.

 1. Συνδεθείτε στη συσκευή με τα στοιχεία χρήστη τα οποία χρησιμοποιήσατε στον υπολογιστή.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε μέθοδο κρυπτογράφησης (Όνομα χρήστη/Κωδικός πρόσβασης, PIN, κάρτα IC).

 2. Πατήστε [Print (Εκτύπωση)] ή (Εκτύπωση).

 3. Πατήστε [ID Secure Print (Ασφαλής εκτύπωση ID)].

  Εάν συνδεθείτε με τα δικαιώματα διαχειριστή, επιλέξτε πρώτα εάν θα προβάλλονται ασφαλείς εργασίες ID για όλους τους χρήστες.

  Εάν επιλέξετε [Yes (Ναι)], προβάλλονται όλες οι ασφαλείς εργασίες ID που αποθηκεύτηκαν στη συσκευή.

  Εάν επιλέξετε [No (Όχι)], προβάλλονται μόνο οι δικές σας ασφαλείς εργασίες ID.

 4. Όταν εμφανίζονται ασφαλείς εργασίες ID, πατήστε [Print (Εκτύπωση)] για μια επιθυμητή εργασία. Για να εκτυπώσετε όλες τις προβαλλόμενες εργασίες ID, πατήστε [All Print (Εκτύπωση όλων)].

  Πατήστε [Delete (Διαγραφή)] για να διαγράψετε την επιλεγμένη ασφαλή εργασία ID και πατήστε [All Delete (Διαγραφή όλων)] για να διαγράψετε όλες τις ασφαλείς εργασίες ID που προβάλλονται αυτή τη στιγμή.

  Όταν προβάλλετε όλες τις ασφαλείς εργασίες ID με τα δικαιώματα διαχειριστή, μπορείτε να διαγράψετε εργασίες αλλά δεν μπορείτε να εκτυπώσετε εργασίες σε εκείνη την οθόνη.