Αρχικοποίηση Μνήμης Flash

Τα πρότυπα αποθηκευμένα e-mail και άλλα δεδομένα είναι αποθηκευμένα στη μνήμη.

Επαναφέρετε τη μνήμη ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

Σημείωση

Όταν επαναφέρετε τη μνήμη, διαγράφονται τα ακόλουθα δεδομένα.

 • Τα δεδομένα της εργασίας αποθηκεύτηκαν με [Secure Print (Ασφαλής εκτύπωση)], [Encrypted Secure Print (Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση)], [Store to Printer (Αποθήκευση σε εκτυπωτή)] ή [ID Secure Job (Ασφαλής εργασία ID)].

 • Προσαρμοσμένα δοκιμαστικά δεδομένα

 • Δεδομένα φόρμας

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [ΟΚ (OK)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Manage Unit (Διαχείριση μονάδας)].

 5. Πατήστε [Διαμόρφωση αποθήκευσης Συντήρησης].

 6. Πατήστε [Αρχικό κλείδωμα] για να αλλάξετε την οθόνη σε [Απενεργοποίηση].

 7. Πατήστε [Πίσω].

 8. Πατήστε [Διαμόρφωση μνήμης Flash] ή επιλέξτε μέσο αποθήκευσης για μορφοποίηση από "Διαμόρφωση HDD".

 9. Πατήστε [Αρχικοποίηση].

 10. Εάν έχει επιλεγεί HDD, στο βήμα 9 πατήστε [Μορφοποίηση διαμερίσματος] και μετά επιλέξτε από τους ακόλουθους τύπους. Το μενού στο βήμα 11 εμφανίζεται μόνο όταν έχει επιλεγεί "Διαμόρφωση HDD".

  Διαθέσιμοι τύποι επιλογής:

  PCL, Κοινό, PS

  Υπόμνημα

  Επιλέξτε από 2 τρόπους επαναφοράς της μνήμης.

  • [Αρχικοποίηση]: Αρχικοποιεί το εύρος ανοιχτής περιοχής του Flash (προβάλλεται στην Λίστα Αρχείων).

  • [Μορφοποίηση Διαμερίσματος]: Αρχικοποιεί τις πληροφορίες χρήστη.

 11. Πατήστε [Ναι] στην οθόνη επιβεβαίωσης.