Καθαρισμός της Επιφάνειας Σάρωσης

Καθαρίζετε την επιφάνεια σάρωσης μία φορά τον μήνα για να διατηρηθεί η ποιότητα εικόνας των αποτελεσμάτων εκτύπωσης.

Σημείωση

Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά, ή οινόπνευμα. Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη της συσκευής.

  1. Ανοίξτε το κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης εγγράφου.

  2. Καθαρίστε το εξάρτημα συγκράτησης εγγράφου αυτόματου τροφοδότη εγγράφων, την επιφάνεια σάρωσης εγγράφου και τη γυάλινη επιφάνεια εγγράφου του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων απαλά με μαλακό πανί που έχει βραχεί ελαφρώς με νερό και είναι καλά στυμμένο.

    Υπόμνημα

    Εάν η γυάλινη επιφάνεια σάρωσης και το εξάρτημα συγκράτησης εγγράφου είναι πολύ βρώμικα, σκουπίστε απαλά με ένα μαλακό πανί έχει ελαφρά βραχεί με ήπιο απορρυπαντικό και είναι καλά στημένο, και στη συνέχεια σκουπίστε πάλι με ένα μαλακό πανί που έχει ελαφρά βραχεί με νερό και είναι καλά στημένο.

  3. Κλείστε το κάλυμμα της επιφάνειας σάρωσης.