Αντικατάσταση της μονάδας ιμάντα

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Μονάδα ιμάντα κοντά στο όριο ζωής" στην οθόνη ενδείξεων, ετοιμάστε μια ανταλλακτική μονάδα ιμάντα. Μπορείτε να συνεχίσετε να εκτυπώνετε περίπου 2.000 σελίδες μέχρι να εμφανιστεί το επόμενο μήνυμα.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Αλλαγή μονάδας ιμάντα", αντικαταστήστε τη μονάδα ιμάντα.

Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής της μονάδας ιμάντα είναι περίπου 80.000 σελίδες για μονόπλευρη εκτύπωση A4 (τρεις σελίδες ανά εργασία).

Σημείωση

 • Ο πραγματικός αριθμός των σελίδων που μπορείτε να εκτυπώσετε με τη μονάδα ιμάντα εξαρτάται από τον τρόπο που τη χρησιμοποιείτε.

 • Παρότι με το άνοιγμα και το κλείσιμο του δίσκου εξόδου ενδέχεται να παραταθεί λίγο η διάρκεια ζωής της μονάδας ιμάντα, πρέπει να την αντικαταστήσετε σύντομα μετά την εμφάνιση του μηνύματος "Αλλαγή μονάδας ιμάντα" για την αποφυγή δυσλειτουργίας.

 • Εάν αντικαταστήσετε τη μονάδα ιμάντα, χρησιμοποιήστε την μέχρι το τέλος διάρκειας χρήσης της. Εάν βγάλετε τη μονάδα ιμάντα και εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε μια άλλη μονάδα ιμάντα πριν τη λήξη της διάρκειας χρήσης της, η διάρκεια χρήσης δεν θα εμφανίζεται σωστά.

 • Όταν το [Device Setting (Ρύθμιση συσκευής)] > [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Manage Unit (Διαχείριση μονάδας)] > [System Setup (Διαμόρφωση συστήματος)] > [Near Life Status (Κατάσταση κοντά στο όριο ζωής)] έχει οριστεί σε [Disable (Απενεργοποίηση)], το μήνυμα [Belt Unit Near Life (Μονάδα ιμάντα κοντά στο όριο ζωής)] δεν εμφανίζεται.

 • Το τύμπανο απεικόνισης (ο πράσινος σωλήνας) είναι πολύ ευαίσθητο. Χειριστείτε τον με προσοχή.

 • Μην εκθέτετε το τύμπανο απεικόνισης σε άμεση έκθεση στον ήλιο ή πολύ φωτεινό εσωτερικό φως (περίπου περισσότερο από 1.500 lux). Ακόμη και υπό κανονικό εσωτερικό φως, μην το αφήνετε εκτεθειμένο περισσότερα από 5 λεπτά.

Υπόμνημα

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση για την εμφάνιση του μηνύματος "Οριακή διάρκεια ζωής μονάδας ιμάντα". Ορίστε από την καρτέλα [Device Setting (Ρύθμιση συσκευής)] > [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [User Install (Εγκατάσταση χρήστη)] > [Belt Near Life Timing (Χρονισμός οριακής διάρκειας ζωής ιμάντα)]. Οι διαθέσιμες τιμές είναι από 500 έως 5.000 (σε προσαυξήσεις των 500).

 1. Ετοιμάστε μια ανταλλακτική μονάδα ιμάντα.

 2. Κρατήστε τη λαβή (Α) για να ανοίξετε τη μονάδα σαρωτή.

 3. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας μέσα στην εσοχή (Β) στη δεξιά πλευρά της συσκευής και τραβήξτε τον μοχλό ανοίγματος μπροστινού καλύμματος (1) για να ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα (2) προς τα μπροστά.

 4. Πατήστε το κουμπί (C) και ανοίξτε τον δίσκο εξόδου (3).

  Ίσως προκληθούν εγκαύματα.

  Η μονάδα σταθεροποιητή είναι εξαιρετικά καυτή. Μην την αγγίζετε.

 5. Βγάλτε και τα τέσσερα τύμπανα απεικόνισης από τη συσκευή και τοποθετήστε τα σε μια επίπεδη επιφάνεια.

 6. Καλύψτε τα τύμπανα απεικόνισης που βγάλατε με χαρτί, για να μην εκτεθούν στο φως.

 7. Γυρίστε τις μπλε ασφαλίσεις (4) σε κάθε πλευρά της μονάδας ιμάντα προς την κατεύθυνση του βέλους για να απασφαλιστεί.

 8. Βγάλτε τη μονάδα ιμάντα κρατώντας τον μπλε μοχλό.

 9. Κρατήστε τη λαβή της καινούργιας μονάδας ιμάντα με το χέρι σας και υποστηρίξτε το κάτω μέρος με το άλλο χέρι. Τοποθετήστε τη μονάδα ιμάντα μέσα στη συσκευή.

 10. Γυρίστε τις μπλε ασφαλίσεις (4) σε κάθε πλευρά της μονάδας ιμάντα προς την κατεύθυνση του βέλους.

 11. Επιστρέψτε και τα τέσσερα τύμπανα απεικόνισης στη συσκευή.

 12. Κλείστε τον δίσκο εξόδου (3) ωθώντας και τις δύο πλευρές του δίσκου εξόδου καλά.

 13. Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα (2).

  Σημείωση

  Δεν είναι δυνατό να κλείσει το μπροστινό κάλυμμα εάν ο δίσκος εξόδου δεν είναι κλειστός με ασφάλεια.

 14. Κρατήστε τη λαβή (Α) για να κλείσετε τη μονάδα σαρωτή.

 15. Ανακυκλώστε τη μονάδα ιμάντα.

  Υπόμνημα

  Εάν πρέπει να απορρίψετε τη μονάδα ιμάντα, τοποθετήστε την σε μια πλαστική σακούλα ή παρόμοιο δοχείο και απορρίψτε τη σύμφωνα με τη δημοτική νομοθεσία ή κατευθυντήριες οδηγίες.