Χρήση του offline συρραπτικού

  1. Τοποθετήστε χαρτί βαθιά μέσα στο συρραπτικό.

    Το χαρτί συρράπτεται αυτόματα.

  2. Αφαιρέστε το χαρτί.