Ρύθμιση του Χρόνου Αναμονής από Όταν φτάνει μια Εισερχόμενη Κλήση μέχρι Όταν Ξεκινά η Λήψη (Χρόνος Αναμονής Απάντησης)

Ρυθμίστε το χρόνο αναμονής από τη στιγμή που η συσκευή λαμβάνει μια εισερχόμενη κλήση ως τη στιγμή που η συσκευή ξεκινά την λήψη φαξ.

  1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

  2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

  3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

    Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

  4. Επιλέξτε [Διαμόρφωση Φαξ].

  5. Επιλέξτε [Άλλες Ρυθμίσεις].

  6. Πιέστε [Ring Responce (Απόκριση κωδωνισμού)].

  7. Επιλέξτε έναν χρόνο αναμονής.

  8. Πατήστε το [Πίσω] μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.