Ρύθμιση Ώστε Να Μπορείτε να Ακούτε Ήχο Οθόνης Γραμμής

Για να ακούσετε τον ήχο της οθόνης κατά την αποστολή και λήψη φαξ, ορίστε όπως περιγράφεται παρακάτω.

  1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

  2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

  3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

    Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

  4. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [User Install (Εγκατάσταση χρήστη)].

  5. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Monitor Control (Έλεγχος οθόνης)].

  6. Επιλέξτε έναν έλεγχο οθόνης.

  7. Πατήστε το [Πίσω] μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.