Ορισμός του Αριθμού Προσπαθειών Επανάκλησης και Μεσοδιαστημάτων Επανάκλησης

Εάν η μετάδοση φαξ αποτύχει, η συσκευή επανακαλεί αυτόματα. Εάν η γραμμή του παραλήπτη είναι κατειλημμένη, η συσκευή του παραλήπτη δεν απαντήσει, ή εμφανίζεται ένα σφάλμα επικοινωνίας, η συσκευή του αποστολέα εκτελεί επίσης αυτόματα επανάκληση. Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των προσπαθειών επανάκλησης και τα μεσοδιαστήματα των προσπαθειών επανάκλησης.

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε [Διαμόρφωση Φαξ].

 5. Πατήστε [Άλλες Ρυθμίσεις].

 6. Πατήστε [Προσπάθειες Επανάκλησης].

 7. Εισάγετε τον αριθμό των προσπαθειών επανάκλησης.

 8. Πατήστε [OK].

 9. Πατήστε [Μεσοδιάστημα Επανάκλησης].

 10. Εισάγετε τον μεσοδιάστημα επανάκλησης.

 11. Πατήστε [OK].

 12. Πατήστε το [Πίσω] μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

Υπόμνημα

Εάν η μετάδοση απέτυχε σε καθορισμένο αριθμό φορών για τις προσπάθειες επανάκλησης, το αποθηκευμένο στη μνήμη έγγραφο διαγράφεται και εκτυπώνεται ένα μήνυμα σφάλματος.

Προσδιορισμός προορισμού (Ιστορικό αποστολής και Ιστορικό λήψης)