Έλεγχος του Ιστορικού Αποστολής

Μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό αποστολών.

  1. Πατήστε [Fax/Internet Fax (Φαξ/Διαδικτυακό φαξ)] ή το κουμπί (ΦΑΞ).

  2. Πατήστε [Internet Fax (Διαδικτυακό φαξ)].

  3. Πατήστε [Tx History (Ιστορικό αποστολών)] στην καρτέλα [Internet Fax (Διαδικτυακό φαξ)] ή [Basic (Βασικό)].

  4. Ελέγξτε το ιστορικό αποστολών.