Έλεγχος, Διαγραφή ή Αλλαγή ενός Καθορισμένου Προορισμού

  1. Πατήστε [Display all (Εμφάνιση όλων)] στην καρτέλα [Internet Fax (Διαδικτυακό φαξ)].

  2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον προορισμό για έλεγχο.

    Πατήστε [Edit (Επεξεργασία)] για να αλλάξετε τον προορισμό, εάν χρειάζεται.

  1. Πατήστε [Display all (Εμφάνιση όλων)] στην καρτέλα [Internet Fax (Διαδικτυακό φαξ)].

  2. Πατήστε [Διαγραφή] στον προορισμό για να τον διαγράψετε.

  1. Πατήστε [Display all (Εμφάνιση όλων)] στην καρτέλα [Internet Fax (Διαδικτυακό φαξ)].

  2. Πατήστε [Προς] για να αλλάξετε τον τύπο ενός προορισμού.