Παράλειψη λευκών σελίδων κατά την αντιγραφή (Παράλειψη λευκής σελίδας)

Εάν στο σαρωμένο έγγραφο περιλαμβάνονται κενές σελίδες, μπορείτε να παραλείψετε τις κενές σελίδες κατά την αντιγραφή.

Σημείωση

 • Οι κενές σελίδες ενδέχεται να μην ανιχνεύονται σωστά στις ακόλουθες περιπτώσεις.

  • Έγγραφα με ημίτονο

  • Έγγραφα με πολύ μικρή εκτυπωμένη περιοχή (π.χ. κενές σελίδες με αριθμούς σελίδας)

 • Όταν εφαρμόζεται Ν-σε-1, οι σελίδες μετακινούνται προς τα επάνω, εάν παραβλέπονται οι λευκές σελίδες.

 • Εάν δημιουργείτε αμφίπλευρα αντίτυπα εγγράφων διπλής όψης που περιλαμβάνουν κενές σελίδες, οι δύο πλευρές των αντιτύπων και των πρωτοτύπων ενδέχεται να μην αντιστοιχούν.

Υπόμνημα

Μπορείτε να αλλάξετε τα κριτήρια για τον καθορισμό κενών σελίδων από τις [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] > [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Scanner Setup (Διαμόρφωση σαρωτή)] > [Scanner Adjust (Προσαρμογή σαρωτή)] > [White Page Skip Level (Επίπεδο παράλειψης λευκής σελίδας)].

Διαμόρφωση σαρωτή

 1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το κουμπί (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ).

 2. Τοποθετήστε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή στην επιφάνεια σάρωσης εγγράφου.

 3. Πατήστε [Παράλειψη λευκής σελίδας] στην καρτέλα [Προηγμένη διαμόρφωση].

 4. Επιλέξτε παράλειψη λευκής σελίδας.

  Η [Παράλειψη λευκής σελίδας] είναι στο [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ].

 5. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).