Διαγραφή εξωτερικού των εγγράφων (Διαγραφή εξωτερικής περιοχής)

Όταν αντιγράφετε ένα χοντρό έγγραφο, όπως βιβλίο στη επιφάνεια σάρωσης εγγράφου, το κενό ανάμεσα στην επιφάνεια σάρωσης εγγράφου και του καλύμματος επιφάνειας σάρωσης εγγράφου κάνει την εξωτερική περιοχή του εγγράφου να εμφανίζεται σκούρα, σαν σκιά. Η λειτουργία διαγραφής εξωτερικής περιοχής διαγράφει την εξωτερική περιοχή των εγγράφων.

Ορίστηκε διαγραφή εξωτερικής περιοχής.

Η διαγραφή εξωτερικής περιοχής ορίστηκε σε OFF.

Σημείωση

 • Όταν αντιγράφετε έγγραφα από τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων ή της επιφάνειας σάρωσης εγγράφου καλά κλειστό, η λειτουργία απενεργοποιείται.

 • Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, προσαρμόστε χειροκίνητα την αφαίρεση φόντου. Η λειτουργία αυτόματης αφαίρεσης φόντου είναι απενεργοποιημένη. Όταν η αφαίρεση φόντου είναι ορισμένη σε Αυτόματο, εφαρμόζεται το επίπεδο 3.

 • Όταν αντιγράφετε έγγραφα με καθέτους ή πολύπλοκα σχήματα, τα έγγραφα και οι εξωτερικές περιοχές εγγράφων ενδέχεται να μην ανιχνεύονται σωστά.

 1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το κουμπί (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ).

 2. Τοποθετήστε ένα έγγραφο στην επιφάνεια σάρωσης εγγράφου.

  Σημείωση

  • Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία κάτω από φως. Οι σκιές ενδέχεται να μην αφαιρεθούν επιτυχώς.

  • Ανοίξτε πολύ το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων ή της επιφάνειας σάρωσης εγγράφου.

   Εάν το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων ή της επιφάνειας σάρωσης εγγράφου ανοίξει λίγο, τα έγγραφα και οι εξωτερικές περιοχές εγγράφων ενδέχεται να μην ανιχνεύονται σωστά.

  • Εκλύεται ισχυρό φως κατά την αντιγραφή. Μην κοιτάτε απευθείας στην επιφάνεια σάρωσης εγγράφου.

 3. Πατήστε [Διαγραφή εξωτερικής περιοχής] στην καρτέλα [Ρυθμίσεις εικόνας].

 4. Εισάγετε μια τιμή από 1 έως 5 στο [Range Adjustment (Προσαρμογή εύρους)] χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο ή πατώντας και , και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Εάν υπάρχουν προβλήματα με το κανονικό επίπεδο (3), προσαρμόστε τα κριτήρια με τα ακόλουθα βήματα.

  • Εάν η εξωτερική περιοχή εγγράφου δεν έχει διαγραφεί, αυξήστε την τιμή των κριτηρίων.

  • Εάν έχουν διαγραφεί σκούρα τμήματα μέσα στο έγγραφο, μειώστε την τιμή των κριτηρίων.

 5. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).