Εναλλαγή δίσκων εξόδου

Εναλλάσσει δίσκους εξόδου για εκτυπωμένο χαρτί.

Σημείωση

Ελέγξτε πως ο πίσω δίσκος εξόδου στην πίσω πλευρά της συσκευής είναι κλειστός.

Ενώ ο πίσω δίσκος εξόδου είναι ανοιχτός, το χαρτί θα εξάγεται πάντα από τον πίσω δίσκο εξόδου.

Υπόμνημα

  • Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για δίσκο εξόδου μπορεί να αλλάξει από τις [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] > [Paper Setup (Διαμόρφωση χαρτιού)] > [Output Tray (Δίσκος εξόδου)] > [Copy (Αντιγραφή)].

  • Όταν το χαρτί παραμένει στον επάνω δίσκο εξόδου, αναβοσβήνει η λυχνία LED.

    Για να μην αναβοσβήνει η λυχνία LED, από το [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] > [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Manage Unit (Διαχείριση μονάδας)] > [System Setup (Διαμόρφωση συστήματος)] > Ορίστε [Disable (Απενεργοποίηση)] για [Paper in Output Tray Lamp (Λυχνία χαρτιού σε δίσκο εξόδου)].

  1. Πατήστε [Αντιγραφή] ή το κουμπί (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ).

  2. Τοποθετήστε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή στην επιφάνεια σάρωσης εγγράφου.

  3. Πατήστε [Δίσκος εξόδου] στην καρτέλα [Βασική].

  4. Επιλέξτε δίσκο εξόδου.

  5. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).