Διαχείριση του ιστορικού χρήσης της συσκευής

Αυτή η συσκευή διαθέτει μια λειτουργία για την αποθήκευση του ιστορικού χρήσης (ιστορικό αποστολής/λήψης φαξ, ιστορικό αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.λπ.) και για την προβολή του στον πίνακα χειριστή και σε ιστοσελίδα ή την εκτύπωση ως αναφορά.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το αν θα γίνεται ή όχι συλλογή του ιστορικού χρήσης/αν θα προβάλλεται ή θα εκτυπώνεται ή όχι μια αναφορά.

Αυτή η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει από την ιστοσελίδα τη συσκευής.

Σημείωση

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συσκευής από ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού, θα πρέπει να συνδεθείτε με τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.

 1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού.

 2. Εισαγάγετε «http: // (Η διεύθυνση IP αυτής της συσκευής)» στη γραμμή διευθύνσεων και έπειτα πατήστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

  Αυτό είναι ένα παράδειγμα όταν η διεύθυνση IP της συσκευής είναι «192.168.0.2».

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί [Administrator Login (Σύνδεση διαχειριστή)].

 4. Εισαγάγετε «admin» στο [User Name (Όνομα χρήστη)] και τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή στο [Password (Κωδικός)] και κάντε κλικ στο [ΟΚ (ΟΚ)].

  Υπόμνημα

  Ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή είναι ο ίδιος με αυτόν που εισήχθηκε στον πίνακα χειριστή.

 5. Αν δεν χρειάζεται να αλλάξετε τις πληροφορίες συσκευής, κάντε κλικ στο [Skip (Παράληψη)] για να συνεχίσετε.

  Σημείωση

  Για να μην εμφανίζεται από την επόμενη σύνδεση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Do not show this page again. (Να μην εμφανιστεί ξανά αυτή η σελίδα.)] και έπειτα κάντε κλικ στο [ΟΚ (ΟΚ)] ή στο [SKIP (ΠΑΡΆΛΗΨΗ)].

 6. Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

 7. Κάντε κλικ στο [Administrator Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)], [Management (Διαχείριση)] και [Store Logs (Αποθήκευση αρχείων καταγραφής)].

 8. Διαμορφώστε τις ρυθμίσει; για [Store Logs (Αποθήκευση αρχείων καταγραφής)] και [Display Logs (Προβολή αρχείων καταγραφής)].

  Μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων, κάντε κλικ στο [Send (Αποστολή)] στο κάτω μέρος της σελίδας. Η συσκευή θα επανεκκινηθεί και θα εφαρμοστεί η αλλαγή.

  Αποθήκευση αρχείων καταγραφής

  Για την αποθήκευση ιστορικών χρήσης (αρχεία καταγραφής) σε αυτή τη συσκευή, επιλέξτε [Enable (Ενεργοποίηση)]. Για να μη γίνεται αποθήκευση, επιλέξτε [Disable (Απενεργοποίηση)].

  Αν αλλάξετε από [Enable (Ενεργοποίηση)] σε [Disable (Απενεργοποίηση)], τα ιστορικά χρήσης (αρχεία καταγραφής) που είναι ήδη αποθηκευμένα στη συσκευή, θα διαγραφούν.

  Στη συνέχεια, δεν θα προβάλλεται το μενού «Προβολή αρχείων καταγραφής» στην ιστοσελίδα.

  Όταν χρησιμοποιείτε sPSV, οι πληροφορίες που σχετίζονται με το αρχείο καταγραφής εργασίας δεν θα προβάλλονται.

  Προβολή αρχείων εργασιών

  Μπορείτε να επιλέξετε να προβάλλεται [Enable (Ενεργοποίηση)] / να μην προβάλλεται [Disable (Απενεργοποίηση)] κάθε ιστορικό χρήσης (αρχείο καταγραφής) αυτής της συσκευής.

  Όταν το [Store Logs (Αποθήκευση αρχείων καταγραφής)] έχει ρυθμιστεί σε [Disable (Απενεργοποίηση)], τα μενού του [Display Logs (Προβολή αρχείων καταγραφής)] δεν θα προβάλλονται.

  Κατάλογος εργασιών

  Όταν είναι απενεργοποιημένο.

  Πίνακας: Τα παρακάτω κουμπιά στον πίνακα χειριστή είναι ανενεργά και η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

  Κουμπιά [Device setting (Ρυθμίσεις Συσκευής)] - [Reports (Αναφορές)] - [System (Σύστημα)] - [Scan to log (Σάρωση Σε Αρχείο)]

  Ιστοσελίδα: Ο πληροφορίες που σχετίζονται με το αρχείο καταγραφής εργασιών είναι κρυμμένες.

  Επανάκληση φαξ

  Όταν είναι απενεργοποιημένο, τα παρακάτω κουμπιά στον πίνακα χειριστή είναι ανενεργά και η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

  Κουμπιά [Fax/Internet Fax (Φαξ/Διαδικτ. Φαξ)] - [Fax (Φαξ)] - [Redial (Επανάκ)]

  Ιστορικό αποστολής email

  Όταν είναι απενεργοποιημένο, τα παρακάτω κουμπιά στον πίνακα χειριστή είναι ανενεργά και η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

  Κουμπιά [Scan (Σάρωση)] - [Scan To E-mail (Σάρωση προς E-mail)] - [Tx History (Ιστορικό αποστολής)]

  Ιστορικό αποστολής διαδικτυακού φαξ

  Όταν είναι απενεργοποιημένο, τα παρακάτω κουμπιά στον πίνακα αφής είναι ανενεργά και η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

  Κουμπιά [Fax/Internet Fax (Φαξ/Διαδικτ. Φαξ)] - [Internet Fax (Διαδικτ. Φαξ)] - [Tx History (Ιστορικό αποστολής)]

  Ιστορικό αποστολής διακομιστή φαξ

  <Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία διακομιστή φαξ αντί για φαξ>

  Όταν είναι απενεργοποιημένο, τα παρακάτω κουμπιά στον πίνακα αφής είναι ανενεργά και η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

  Κουμπιά [Fax/Internet Fax (Φαξ/Διαδικτ. Φαξ)] - [Fax (Φαξ)] - [Tx History (Ιστορικό αποστολής)]

  Ημερολόγιο αποστολής λήψης φαξ/διαδικτυακού φαξ

  Όταν είναι απενεργοποιημένο, το κουμπί [Tx/Rx Journal (Ημερολόγιο αποστ./λήψεων)] στο [Fax / Internet Fax (Φαξ/Διαδικτ. Φαξ)] στον πίνακα αφής είναι ανενεργό και η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

  Αναφορά ημερολογίου e-mail/διαδικτυακού φαξ

  Όταν είναι απενεργοποιημένο, τα παρακάτω κουμπιά στον πίνακα αφής είναι ανενεργά και η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

  Κουμπιά [Device Settings (Ρυθμίσεις Συσκευής)] - [Reports (Αναφορές)] - [Email / Internet Fax (E-mail/Διαδικτ. Φαξ)] - [Journal Report (Κατάλογος Αναφοράς)]

  Αρχείο αποστολής λήψης φαξ

  Όταν είναι απενεργοποιημένο, τα παρακάτω κουμπιά στον πίνακα αφής είναι ανενεργά και η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

  Κουμπιά [Device Settings (Ρυθμίσεις Συσκευής)] - [Reports (Αναφορές)] - [Fax (Φαξ)] - κουμπιά [Fax Tx Log (Αρχείο καταγραφής αποστολής φαξ)], κουμπί [Fax Rx Log (Αρχείο καταγραφής λήψης φαξ)], κουμπιά [Fax Tx/Rx Log (Αρχείο καταγραφής αποστολής/λήψης φαξ)] και κουμπιά [Daily Tx/Rx Log (Καθ. Αναφ. Αρχ. Κατ/ής Αποσ./Λήψ.)].