Bir Belgenin Son Sayfasından Yazdırma

Sayfaları ihtiyacınıza uygun şekilde ileri (normal) veya ters sırayla yazdırabilirsiniz.

Çıktı tepsisini kullanırken çıktıları normal sayfa sırasıyla istiflemek için normal sayfa sırasıyla yazdırın.

Arka çıktı tepsisini kullanıyorken, çıktıları normal sayfa sırasıyla istiflemek için ters sayfa sırasıyla yazdırın.

Not

 • Arka çıktı tepsisi açık değilse çıktılar her zaman çıktı tepsisine bırakılır.

 • Bu işlev Windows PCL yazıcı sürücüsüyle kullanılamaz.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [Layout (Düzen)] sekmesindeki [Page Order (Sayfa Sırası)] öğesinden [Back to Front (Arkadan Öne)] öğesini seçin.

 5. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 6. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

Kısa not

[Page Order (Sayfa Sırası)] görüntülenmezse [Start (Başlangıç)] > [Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar)] öğesini seçin, [OKI MC573 PS (OKI MC573 PS)] simgesini sağ tıklatın, [Printer properties (Yazıcı özellikleri)] > [Advanced (Gelişmiş)] sekmesini seçin ve ardından [Enable advanced printing features (Gelişmiş yazdırma özelliklerini etkinleştir)] onay kutusunu seçin.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Paper Handling (Kağıt Kullanımı)] panelinde [Page Order (Sayfa Sırası)] için [Reverse (Ters)] öğesini seçin.

 4. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [Yazdır] ögesine tıklayın.

Kısa not

Yazdırma iletişim kutusunda ayar ayrıntıları görüntülenmezse iletişim kutusunun altındaki [Show Details (Ayrıntıları Göster)] öğesine tıklayın.