Skriveroppsett

Artikkel

Standard fabrikkinnstilling

Beskrivelse

Skriveroppsett

Kopier

1 Sett

Velger antall kopier. Denne innstillingen er ugyldig for lokal utskrift, bortsett fra for demonstrasjonsdata.

Tilgjengelig rekkevidde: 1 til 999

Tosidig

AV

Slår funksjonen for dobbeltsidig (dupleks) utskrift på eller av.

[AV]: enkeltsidig (simpleks) utskrift

[Innbinding på langsiden]: dobbeltsidig utskrift for innbinding på langsiden

[Innbinding på kortsiden]: dobbeltsidig utskrift for innbinding på kortsiden

Mediekontroll

Aktiver

Innstiller om å sjekke en inkonsekvens mellom sidestørrelse og papirstørrelsen i skuffen.

Overskr. A4 / Letter

Ja

Stiller inn funksjonen som automatisk bytter papir for å skrive ut fra A4 til Brev hvis en skuff går tom for A4-papir og det finnes papir i brevstørrelse, eller fra Brev til A4 hvis en skuff går tom for papir i brevstørrelse.

Løsning

600dpi

Stiller inn oppløsningen.

Toner Lagre

Tonersparenivå

AV

Angir hvor mye toner som skal spares.

Denne innstillingen aktiveres når man kopierer, skriver ut, skriver ut mottatte fakser, og ved utskrift fra USB-minne.

Farge

Alt

[Alt]: Blekksparing er angitt for alle farger inkludert 100% sort.

[Unntatt100%Sort]: Blekksparing er angitt for alle farger annet enn 100% sort.

Denne funksjonen er kun angitt for utskriftfunksjonen.

Monoutskriftsmodus

Auto

Stiller inn utskriftsmodusen for svart-hvitt-sider.

Det er to typer utskriftsmoduser: fargemodus og monoutskriftsmodus.

Fargemodus bruker CMYK-bildetromler for å skrive ut. Monoutskriftsmodus bruker kun K-bildetrommel for å skrive ut.

[Auto (Auto)]: Hvis første side er i svart og hvitt, skrives den ut i monoutskriftsmodus. Hvis det dukker opp en fargeside, bytter maskinen automatisk til fargemodus og skriver ut resten i fargemodus.

[Color Mode (Fargemodus)]: Skriver alltid ut i fargemodus.

[Normal Mode (Normal modus)]: Skriver ut svarte og hvite sider i monoutskriftsmodus og fargesider i fargemodus.

Orientering

Stående

Angir papirretning.

Edit Size

Kassettstørrelse

Stiller inn størrelsen på det skrivbare området når det ikke sendes noen kommando fra en datamaskin om å angi papirredigeringsstørrelse.

Bredde / Lengde

210 mm (8,3 tommer) eller 216 mm (8,5 tommer)

Angir bredden på et egendefinert papirformat.

Tilgjengelig rekkevidde: 64 til 297 mm (2,5 til 11,7 tommer)

297 mm (11,7 tommer) eller 279 mm (11,0 tommer)

Angir lengden på et egendefinert papirformat.

Tilgjengelig rekkevidde: 90 til 1 321 mm (3,5 til 52,0 tommer)

Utskriftsjust.

Man. tidsavbr.

60 sekunder

Angir hvor mange sekunder maskinen vil vente på at papiret skal mates før den avbryter en jobb når den manuelle skuffen brukes.

Tidsutløp under arbeid

40 sekunder

Angir hvor mange sekunder maskinen vil vente på at papiret skal komme ut, fra behandlingen av mottatte data er ferdig.

Lokalt tidsutløp

40 sekunder

Angir hvor lenge hver port er åpen etter at en jobb er fullført. (Omfatter ikke nettverket).

Tidsutløp for nettverket

90 sekunder

Angir hvor lenge nettverksporten er åpen etter at en jobb er fullført.

Utskriftsmodus uten fargetoner

Alarm

Stiller inn hva maskinen gjør når fargetoner går tom.

[Alarm (Alarm)]: Maskinen skriver ikke ut fargeutskriftsjobb og stopper.

Bytt ut den gamle tonerpatronen med en ny. 

[Cancel (Avbryt)]: Avbryter en ny fargeutskriftsjobb automatisk.

Bytt ut den gamle tonerpatronen med en ny. 

Gjenopprettelse etter papirstopp

Aktiver

Angir om de sidene som ikke er skrevet ut på grunn av papirstopp skal skrives ut igjen etter at papirstoppen er fjernet.

Innst. sort papir

0

Finjusterer dersom sort kontrast blir svak eller punkter eller streker blir synlige ved utskrift på vanlig papir.

Dersom fine punkter eller linjer kommer fram, reduser verdien. Dersom mørke partier blir lyse, øk verdien.

Farge Papir innst.

0

Finjusterer dersom fargekontrast blir svak eller punkter eller streker blir synlige ved utskrift på vanlig papir.

Dersom fine punkter eller linjer kommer fram, reduser verdien. Dersom mørke partier blir lyse, øk verdien.

Gjennomsiktig Sort innstilling

0

Finjusterer dersom sort kontrast blir svak eller punkter eller streker blir synlige ved utskrift på spesialpapir.

Dersom fine punkter eller linjer kommer fram, reduser verdien. Dersom mørke partier blir lyse, øk verdien.

Gjennomsiktig Fargeinnstilling

0

Finjusterer dersom fargekontrast blir svak eller punkter eller streker blir synlige ved utskrift på spesialpapir.

Dersom fine punkter eller linjer kommer fram, reduser verdien. Dersom mørke partier blir lyse, øk verdien.

SMR Innstilling

Svart

0

Korrigerer variasjoner i utskriftsresultater som skyldes temperatur- og fuktighetsforhold, og forskjeller i utskriftstetthet og -hyppighet. Endre innstillingen hvis utskriftskvaliteten er ujevn.

Gul

0

Magenta

0

Cyan

0

BG Innstilling

Svart

0

Korrigerer variasjoner i utskriftsresultater som skyldes temperatur- og fuktighetsforhold, og forskjeller i utskriftstetthet og -hyppighet. Endre innstillingen hvis bakgrunnen er mørk.

Gul

0

Magenta

0

Cyan

0

Fuktighetskontroll

Av

Holder forkanten av papiret borte fra fuktighet.

Hvis ønsket effekt ikke oppnås i [Mode1 (Modus1)], bytt til [Mode2 (Modus2)].

[Effect: Mode1 < Mode2 (Effekt: Modus1 < Modus2)]

Innstillingene [Mode1 (Modus1)] eller [Mode2 (Modus2)] forlenger oppvarmingstiden og senker utskriftshastigheten sammenlignet med innstillingen [Off (Av)].

Minne

[Mode1 (Modus1)] kontrollerer konsensen. Den forkorter tiden det tar å starte en utskrift når overgangsinnstillingen til strømsparingsmodus er slått av eller en lengre overgangstid er valgt. Når strømmen er slått på, eller utskriften starter etter man går inn i strømsparingsmodus, vil oppvarmingstiden bli forlenget som ved bruk av [Mode2 (Modus2)].

Smal papirhastighet

Modus1

Angir utskriftshastighet på smalt papir.

Oppvarmingskontroll

Av

Angir hvordan oppvarming utføres.

Just. av utskriftspos

Skuff 1

Justering av tosidig X

0 mm

 • Justeringa v X: Justerer posisjonen av hele utskriftsbildet vinkelrett på retningen for papirbevegelsen.

  Tilgjengelig rekkevidde: ± 2,00 mm (trinn på 0,25).

 • Justering av Y: Justerer posisjonen av hele utskriftsbildet parallelt med retningen for papirbevegelsen.

  Tilgjengelig rekkevidde: ± 2,00 mm (trinn på 0,25).

 • Justering av tosidig X: Justerer posisjonen av bildet på baksiden av en dobbeltsidig utskrift vinkelrett på retningen for papirbevegelsen.

  Tilgjengelig rekkevidde: ± 2,00 mm (trinn på 0,25).

 • Justering av tosidig Y: Justerer posisjonen av bildet på baksiden av en dobbeltsidig utskrift parallelt med retningen for papirbevegelsen.

  Tilgjengelig rekkevidde: ± 2,00 mm (trinn på 0,25).

Justering av tosidig Y

0 mm

Justering av tosidig X

0 mm

Justering av tosidig Y

0 mm

Skuff 2/3/4 (tillegg)

Justering av tosidig X

0 mm

Justering av tosidig Y

0 mm

Justering av tosidig X

0 mm

Justering av tosidig Y

0 mm

MP skuff

Justering av tosidig X

0 mm

Justering av tosidig Y

0 mm

Justering av tosidig X

0 mm

Justering av tosidig Y

0 mm

Rengjøring av trommel

AV

Angir om trommelen skal rengjøres før utskrift. Det kan forventes en forbedring av bildekvaliteten.

Hex Dump

AV

Skriver ut data mottat fra vertsdatamaskinen, i heksadesimalt format. For å avslutte utskriften, slå av maskinen.

Artikkel

Standard fabrikkinnstilling

Beskrivelse

Tetthetskontr.

Auto

Velg "Automatisk" eller "Manuell" for justering av tetthet.

Konsentrasjon kompensasjon

-

Justering av tetthet utføres rett etter at denne menyen er valgt.

Fargejustering / Utskriftsmønster

-

En testside skrives ut for å kontrollerer justeringsverdien som skal legges inn for andre C/M/Y/K justeringsmenyer.

Cyan justering

Cyan highlight

0

Juster verdien for Highlight / Midt-tone / Mørk for hver farge innenfor en skala av -3 til +3.

+ : Justert til å være mørkere.

- : Justert til å være lysere.

Cyan middels

0

Cyan Mørk

0

Magenta justering

Magenta highlight

0

Magenta middels

0

Magenta mørk

0

Gul justering

Gul highlight

0

Gul middels

0

Gul mørk

0

Sort justering

Svart highlight

0

Svart middels

0

Svart mørk

0

Cyan tetthet

0

Juster den totale tettheten for hver farge innenfor en skala av -3 til +3.

+ : Justert til å være mørkere.

- : Justert til å være lysere.

Magenta tetthet

0

Gul tetthet

0

Svart tetthet

0

Dårlig justering av farge kompensasjon

Justering av fargeregistrering er utført.

Blekksim.

Blekksim.

AV

Angir blekksimulering. Denne innstillingen er kun aktivert for PS språkjobber.

UCR

UCR

Lavt

Justerer nivået for underfargefjerning.

CMY100% tetth.

CMY100% tetth.

Deaktiver

Velgr hvorvidt å bruke halvtone for C, M, Y 100% tetthet.

CMYK-konvert.

CMYK-konvert.

Velger hvorvidt å bruke enkel (hurtig)-modus ved utførelse av CMYK-konvertering.

Denne menyen er deaktivert dersom blekksiuleringsfunksjonen brukes.

Artikkel

Standard fabrikkinnstilling

Beskrivelse

Egenskaper

Auto

Velger emuleringsmodus. Når satt til auto, blir riktig emulering automatisk valgt hver gang en utskriftsjobb mottas.

Alarmutløsn.

Manuell mating

Hvis [Manuell] er angitt, kan ikke-kritiske advarsler som for eksempel forespørsler om en annen papirstørrelse, slettes ved å trykke på [TILBAKESTILL]. Hvis [Auto] er angitt, vil advarsler slettes når utskriftsjobben gjenopptas.

Auto fortsett

AV

Angir om maskinen automatisk gjenopprettes fra et minneoverløp.

Feilrapport

AV

Angir om det skal skrives ut feildetaljer når postskriptumfeil oppstår.

Artikkel

Standard fabrikkinnstilling

Beskrivelse

Skr. kilde

Resident

Velger plassering av fonten som skal brukes.

Skriftnr

I0

Velger fontnummeret som skal brukes.

Tilgjengelig rekkevidde: I0 til I90 hvis [Resident] er angitt/C1 til C4 hvis [Resident 2] er angitt

Skrifthast

10,00 CPI

Angir bredden på standardfonten til PCL.

Tilgjengelig rekkevidde: 0,44 til 99,99 KPI (0.01CPI intervaller)

Skrifth.

12,00 punkt(er)

Angir høyden på standardfonten til PCL.

Tilgjengelig rekkevidde: 4,00 til 999,75 punk. (trinn på 0,25 punkt)

Symbolsett

PC-8

Velger et PCL symbolsett.

A4 utskriftsbr

78 kol.

Angir antallet sifre for automatisk linjeskift på A4-papir.

Hopp over blank side

AV

Velger om det skal skrives ut blanke sider.

CR-funkson

CR

Angir maskindriften ved mottak av CR-kode.

LF-funksjon

LF

Angir maskindriften ved mottak av LF-kode.

Utskr.marg

Normal

Angir det ikke-utskriftsbare området på siden.

Ekte svart

AV

Velger hvorvidt å skrive ut sort bildedata med blandet CMYK eller utskrift med kun sort blekk.

Pennb.just

Angir om tynne linjer skal forsterkes slik at de ser tykkere ut.

Sk. IDnr

Skuff 1

1

Angir en verdi som spesifiserer en skuff med PCL-kommandoen for spesifisering av papirkilde.

Tilgjengelig rekkevidde: 1 til 59

Skuff 2 (Tilleggsutstyr)

5

Skuff 3 (Tilleggsutstyr)

20

Skuff 4 (Tilleggsutstyr)

21

MP skuff

4

Artikkel

Standard fabrikkinnstilling

Beskrivelse

L1-magasin

Type 1

Angi papirskuffnummer for Nivå 1-operatør.

[Type 1]: Det effektive nummeret for papirskuffen starter fra 1.

[Type 2]: Det effektive nummeret for papirskuffen starter fra 0.

Nettv. PS-protokoll

RAW

Angir modusen for PS kommunikasjonsprotokoll for data fra nettverket.

USB PS-protok.

RAW

Angir modusen for PS kommunikasjonsprotokoll for data fra USB.

PDF papirstørrelse

Gjeldende skuffstørrelse

Angir papirstørrelse ved utskrift med PDF Direkte utskrift.

Tamaño de la escala del PDF

99%

Angir reduksjonshastighet for PDF når [PDF papirstørrelse] er angitt til [Skaleringstørrelse].

Artikkel

Standard fabrikkinnstilling

Beskrivelse

DigitalSignature

AV

Angir DigitalSignature-funksjoner.

DiscardControl

Auto

Stiller inn DiscardControl-funksjonen.

MC-modus

Stiller inn Markup-kompabilitetsfunksjonen.

Unzip-modus

Hastighet

Stiller dekompresjonsmetode for XPS-fil.

Hopp over blank side

AV

Angir om blanke sider skal skrives ut i XPS.

Artikkel

Standard fabrikkinnstilling

Beskrivelse

Tegnbredde

10 CPI

Angir tegnbredder i IBM PPR-emulasjon.

Bokstavkondens

12CPI - 20CPI

Angir 12CPI-nivåer for komprimeringsmodus.

Tegnsett

SET-2

Angir et tegnsett.

Symbolsett

IBM-437

Angir symbolsett.

Stil for bokstaven O

Deaktiver

Angir stilen som erstatter 9BH med bokstaven o og 9DH med en null.

Nulltegn

Normal

Angir om nullen skal ha skråstrek eller ikke.

Linjeavstand

6 LPI

Angir linjeavstand.

Hopp over blank side

AV

Velger om det skal skrives ut blanke sider.

CR-funkson

CR

Velger et linjeskift fra [CR] eller [CR+LF].

LF-funksjon

LF

Velger et linjeskift fra [LF] eller [LF+CR].

Linjelengde

80 kol.

Angir antall tegn per linje.

Forsin.

11,7 tommer eller 11 tommer

Angir lengden på papiret.

TOF-posisjon

0,0 inch

Angir avstanden fra den øverste kanten av papiret til der snittet skal gjøres.

Venstre marg

0,0 inch

Angir avstanden fra den venstre kanten av papiret til der snittet skal gjøres.

Tilp. Letter

Aktiver eller deaktiver

Angir utskriftsmodus som kan tilpasse papir til utskriftsområdet tilsvarende 11 tommer (66 linjer).

Teksthøyde

Lik

Angir høyden på et tegn.

LIK: Høyden forblir den samme uavhengig av CPI.

FORSKJ: Høyden varierer i henhold til CPI.

Kont papirmodus

Av

Setter redigeringsretning til landskap for papir støttet av A3 skriver.

Artikkel

Standard fabrikkinnstilling

Beskrivelse

Tegnbredde

10 CPI

Angir tegnbredder.

Tegnsett

SET-2

Angir et tegnsett.

Symbolsett

IBM-437

Angir symbolsett.

Stil for bokstaven O

Deaktiver

Angir stilen som erstatter 9BH med bokstaven o og 9DH med en null.

Nulltegn

Normal

Angir om nullen skal ha skråstrek eller ikke.

Linjeavstand

6 LPI

Angir linjeavstand.

Hopp over blank side

AV

Velger om det skal skrives ut blanke sider.

CR-funkson

CR

Velger et linjeskift fra [CR] eller [CR+LF].

Linjelengde

80 kol.

Angir antall tegn per linje.

Forsin.

11,7 tommer eller 11 tommer

Angir lengden på papiret.

TOF-posisjon

0,0 inch

Angir avstanden fra den øverste kanten av papiret til der snittet skal gjøres.

Venstre marg

0,0 inch

Angir avstanden fra den venstre kanten av papiret til der snittet skal gjøres.

Tilp. Letter

Aktiver eller deaktiver

Angir utskriftsmodus som kan tilpasse papir til utskriftsområdet tilsvarende 11 tommer (66 linjer).

Teksthøyde

Lik

Angir høyden på et tegn.

LIK: Høyden forblir den samme uavhengig av CPI.

FORSKJ: Høyden varierer i henhold til CPI.

Kont papirmodus

Av

Setter redigeringsretning til landskap for papir støttet av A3 skriver.

Artikkel

Standard fabrikkinnstilling

Beskrivelse

Bekreft jobbinnstilling

Deaktiver

Velg om en jobb må verifiseres før printing.

Hvis aktivert kontrollerer maskinen at jobben ikke endres før du starter utskrift. Sikkerheten er forbedret, men det vil ta lengre tid å starte utskriften.

Mulighet for sletting av en jobb

Nullstilling en gang

Velg hvordan å slette en jobb

Du kan overskrive slettet data slik at det ikke gjenopprettes.

Ved aktivering vil det ta lenger tid å slette.

Tilgjengelig verdi: Ingen overskriving / Nullstilling en gang / Flere tilfeldige overskrivinger

Beholde jobben for

2 timer

Velg lagringsperiode for jobber.

Hvis den valgte perioden utløper etter at en jobb lagres, vil jobbene automatisk slettes.

Tilgjengelig verdi:

15 minutter/30 minutter/1 time/2 timer/4 timer/8 timer/12 timer/1 dag/2 dager/3 dager/4 dager/5 dager/6 dager/7 dager