Faksoppsett

Element

Standardinnstilling

Beskrivelse

Standard innstillinger

Løsning

Normal

Angir standard bildekvalitet.

Fjerne bakgrunn

Auto

Angir standardinnstilling for bakgrunnsfjerning.

Tetthet

0

Angir standard tetthet for skanning.

Skanneformat

Auto

Angir standard skannestørrelse.

Kont. skann (Glass)

AV

Angir om kontinuerlig skannemodus skal brukes.

Kontinuerlig skanning (ADF)

AV

Forkant

AV

Innstiller forhåndsvisning for sendebilde.

Kantsletting

Opsjoner...

AV

Angir om kantskygge skal slettes på faks skannebildet.

Bredde

2 mm (0,1 tommer)

Angir en slettebredde opprettet på Faks skannebildet.

TTI

Angir om avsenderens navn skal legges til overskriften på sendt faks som standard.

Overføring bekreftelsesrapport

AV eller PÅ

Angir om overføringsresultater for utskrift skal skrives ut automatisk som standard.

Minne Tx

Angir om minneoverføring (PÅ) eller sanntidsoverføring (AV) skal brukes som standard.

Konfig. snarveier

01: Man. ring.

02: Kortnummer

03: Gruppeliste

04: Repetere

05: Røret av

06: Oppløsning

Angir hurtigtasten for kategorien [Faks].

Fcode-boks

Rediger / Registrer

Konfidensiell boks

Boksnavn

(TOM)

Angir navnet for konfidensielle bokser. Du kan skrive inn opptil 16 tegn.

Underadresse

(TOM)

Angir underadressen for konfidensiell boks. Du kan skrive inn opptil 20 tegn.

Passord

(NULL)

Angir passord for konfidensiell boks. Du kan skrive inn opptil 20 tegn.

Hold-tid

0

Angir hold-tid for konfidensiell boks.

Tilgjengelig rekkevidde: 0 til 31 dager

ID-kode

(TOM)

Angir passordet for konfidensiell boks. Registrer kun et 4-sifret numerisk nummer.

Oppslagsboks

Boksnavn

(TOM)

Angir et oppslagstavle boksnavn. Du kan skrive inn opptil 16 tegn.

Underadresse

(TOM)

Angir underadressen for oppslagstavle boks. Du kan skrive inn opptil 20 tegn.

Passord

(NULL)

Angir passord for oppslagstavleboks. Du kan skrive inn opptil 20 tegn.

Slette

Sletter en Fcode-boks.

Sikkerhetsfunksjon

ID Sjekk Tx

AV

Angir om ID-kontrollsending skal brukes.

Sendingsdestinasjon

Angir angivelse av overføringsdestinasjonantall før du starter sendingsoverføring.

Bekreft oppringing

AV

Angir om overføringsdestinasjonens faksnummer må skrives inn på nytt før sending av faks.

Manuell innlegging

Aktiver

Setter tillatelse for manuell innlegging.

Sikkert mottak

Opsjoner...

AV

Angir om du vil lagre en mottatt faks i minnet på maskinen uten å skrive ut umiddelbart.

Passord

(TOM)

Angir passordet som er angitt ved utskrift av et mottatt faksbilde som er lagret i minnet på maskinen.

Slett etter utskrift

Ja

Angir om du vil slette et faksbilde etter utskrift.

Andre innstillinger

Standard modus

Normal

Setter faksfunksjonens standard skjermbilde.

Redial fors.

2 gang(er)

Angir antall forsøkte oppringninger.

Tilgjengelig rekkevidde: 0 til 9 ganger

Rep. intervall

1 minutt(er)

Angir tiden mellom oppringingsforsøkene.

Tilgjengelig rekkevidde: 0 til 5 minutter

Blokker søppelfaks

Opsjoner...

AV

Angir Blokk søppelfaks-modus.

Registrert liste

Registrer / Rediger

(TOM)

Registrer / rediger adresser for blokkering av søppelfaks.

Visningsvilkår: For å angi [Modus 2] eller [Modus 3], [Admin oppsett] > [Andre innstillinger] > [Blokk søppelfaks] > [Innstilling].

Slette

Slett adresser for Blokk søppelfaks.

Visningsvilkår: For å angi [Modus 2] eller [Modus 3], [Admin oppsett] > [Andre innstillinger] > [Blokk søppelfaks] > [Innstilling].

Ringerespons

1. ring

Angir antall ringesignaler som kreves før du mottar en innkommende faks.

Ringepause varighet

2 sekund(er)

Angir ringepausetiden.

Tilgjengelig rekkevidde: 0 til 10 sekunder

Rx-reduksj. Nivå

Auto

Angir mottakets reduksjonsverdi.

Reduksj. Marg

24 mm (0,9 tommer) og 100 mm (3,9 tommer)

Angir terskelnivået for mottaksreduksjon.

Tilgjengelig rekkevidde: 0 to 100 mm (0 til 3.9 tommer)

ECM-mod.

Angir om feilkorreksjonsmodus skal brukes.

Prefiks

(TOM)

Angir ringeprefikset. Du kan skrive inn opptil 40 siffer.

Mottatt tidsstempel

AV

Angir om det skal skrives tidsstempel på mottatte fakser.

Utskriftskontrollmelding

Angir om feilinnholdet skal rapporteres hvis det oppstår en overføringsfeil.

Tosidig

AV

Angir simplex eller duplex for utskrift av mottatt faks og bindende posisjon for duplex-utskrift.

Roter Tx

Angir hvorvidt å aktivere eller deaktivere Roter Tx-funksjonen.

Prioritet fjerntliggende stasjon

Type 1

Stiller prioritert rekkefølge for informasjon for fjerntliggende stasjon (informasjon om destinasjon). Prioritet (Høy > Lav)

[Type 1 (Type 1)]: Destinasjonsinformasjon > Navn i kortnummer > Telefonnummer

[Type 2 (Type 2)]: Navn i kortnummer > Telefonnummer

Faksinnstill.

Service-bit

AV

Hvis satt til AV, vil noen av menyelementene ikke vises på skjermen.

Landskode

Internasjonal eller USA

Angir landskoden.

A/R full utskrift

Stiller inn om listen av kommunikasjonsresultatene skal skrives ut automatisk etter hver 50. kommunikasjon.

Daglig Tx/Rx-loggrapport

innstilling

AV

Aktiverer / deaktiverer utskrift av daglig rapport.

Utskriftstid

0 time

0 minutt

0 sekunder

Angir dato og tid for utskrift av daglig rapport.

Tone for ekko (for overføring)

Deaktiver

Vises bare hvis tjenesten bit er PÅ.

Tone For ekko (for mottak)

Deaktiver

Vises bare hvis tjenesten bit er PÅ.

H/Modemhastighet (for Tx)

33,6 Kbps

Angir standard modemmottak overføringshastighet mens maskinen sender en faks.

H/Modemhastighet (for Rx)

33,6 Kbps

Bestemmer standardverdien på modemets overføringshastighet når maskinen mottar en faks.

Attenuator

10 dB, område: 0 - 15 dB

Skriv inn forsterkning. Vises bare hvis tjenesten bit er PÅ.

MF-forsterkning

8 dB, område: 0 - 15 dB

Skriv inn MF (Tone)-forsterkning. Vises bare hvis tjenesten bit er PÅ.

Puls typerate

40 %, område: 33, 39, 40 %

Angis for utgjøre frekvensen av DP (10 pps) under samtale. Vises bare hvis Service Bit er PÅ, og tone / puls innstillingen er PULS.

Puls ringetype

N, område: N, 10-N, N+1

Stiller inn pulstypen for oppringing. Vises bare hvis Service Bit er PÅ, og tone / puls innstillingen er PULS.

MF (tone) varighet

100 msekunder, område: 75, 85, 100 mseconds"

Skriv inn MF (Tone) varighet. Vises bare hvis Service Bit er PÅ, og tone / puls innstillingen er TONE.

Ringetimer

60 msekunder, område: 1-255 sekunder

Vises bare hvis tjenesten bit er PÅ.

PBX-l.

AV

Når du kobler til PBX (intern utveksling), sett den til [PÅ].

Innstilling videresending

Innstilling videresending

AV

Angir om du vil aktivere videresending av faks-modus.

VK-nummer

(TOM)

Angir et faksnummer som brukes i videresendingsmodus for faksen.

TAD-mod.

Type 3

Angir en driftstype i tel/fax klar-modus.

[Type 3]: Et fakssignal er registrert i 15 sekunder fra når telefonsvareren svarer. Bruk vanligvis denne typen.

[Type 1]: Et fakssignal oppdages rett etter at telefonsvareren svarer, og deretter starter mottaket. Hvis du har noen problemer med faksmottak, kan de bli bedre hvis denne typen er angitt.

[Type 2]: Et fakssignal oppdages rett etter at telefonsvareren svarer. Angi denne typen hvis du vanligvis bruker denne maskinen som en telefon.

Telefonprioriteringsmodus

AV

Angis når den eksterne telefonen og maskinen ringer i tel/faks klar-modus.

[PÅ]: Avsenderen antas å foreta et taleanrop. Telefonen ringer tidlig.

CNG-deteksjon

AV

Angir om det skal vurderes om personen sender en faks når telefonrøret er av i tel/faks klar-modus.

T/F timerprogrammering

35 sekunder

Angir når man skal starte automatisk faksmottak hvis kommunikasjonen ikke starter selv etter et innkommende anrop mottas i tel / faks klar-modus, eller Svar/faks klar-modus.

Mykt ringevolum

Høyt

Angir ringevolum i tel/faks klar-modus.

Eksternt mottaksnummer

AV

Angir en ekstern bryter over nummer.