Εάν παρουσιαστεί εμπλοκή χαρτιού

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο χειρισμού όταν παρουσιάζεται εμπλοκή χαρτιού.

Ελέγξτε τον κωδικό σφάλματος στον πίνακα χειριστή και ανατρέξτε στην ανάλογη ενότητα.

Αν μια εμπλοκή χαρτιού παρουσιάζεται συχνά, ανατρέξτε στο "Προβλήματα με έγγραφο και χαρτί".