Επαναφορά της Μακροεντολής Εργασίας και Αποστολής Φαξ και Λήψης Δεδομένων

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του εξοπλισμού στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σημείωση

Όταν επανατοποθετείτε τις ρυθμίσεις του υλικού, τα εξής δεδομένα διαγράφονται.

 • Αποθηκευμένα έγγραφα στο πλαίσιο πίνακα ανακοινώσεων Fcode

 • Εργασίες φαξ που δεν έχουν αποσταλεί

 • Εργασίες φαξ ληφθείσες στην εμπιστευτική θυρίδα Fcode

 • Καταχωρημένες μακροεντολές εργασιών

 • Αρχεία κλήσεων

 • Αρχεία μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Ληφθέντα δεδομένα φαξ (συμπεριλαμβανομένων εικόνων που λήφθηκαν με ασφαλή λήψη)

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε [OK].

 5. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Manage Unit (Διαχείριση μονάδας)].

 6. Πατήστε [Επαναφορά Ρυθμίσεων].

  Το μήνυμα "Αν εκτελεστεί, θα γίνει επανεκκίνηση της συσκευής αυτόματα" εμφανίζεται. Επιλέξτε [Ναι] για να συνεχίσετε.