Χρησιμοποιώντας τον Πίνακα Χειριστή

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [User Install (Εγκατάσταση χρήστη)].

 5. Πατήστε [Διαμόρφωση Ισχύος].

 6. Πατήστε [Αυτόματη απενεργοπ.].

 7. Επιλέξτε την τιμή.

  Διαθέσιμες ρυθμίσεις τιμής:

  Ενεργοποίηση,Αυτόματη διαμόρφ.*,Απενεργοποίηση

  Το * υποδεικνύει την εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση.

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Manage Unit (Διαχείριση μονάδας)].

 5. Πατήστε [Εξοικονόμηση Ενέργειας].

 6. Πατήστε [Ώρα Αυτόματης Απενεργοπ.].

 7. Επιλέξτε χρόνο μετάβασης.