Ρύθμιση δίσκου εξόδου

Η συσκευή εξάγει χαρτί στο δίσκο εξόδου, τον επάνω δίσκο εξόδου ή τον πίσω δίσκο εξόδου. Οι τύποι χαρτιού που μπορούν να εξαχθούν σε κάθε δίσκο είναι οι εξής.

 1. Πατήστε [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] στον πίνακα αφής.

 2. Πατήστε [Paper Setup (Διαμόρφωση Σελίδας)].

 3. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Output Tray (Δίσκος εξόδου)].

 4. Ορίστε τον δίσκο εξόδου που θέλετε να χρησιμοποιείτε για κάθε λειτουργία.

Διαθέσιμο χαρτί για δίσκους εξόδου.

Δίσκος εξόδου

Υποστηριζόμενος τύπος χαρτιού

Χωρητικότητα

Δίσκος εξόδου

 • Απλό χαρτί

 • Ανακυκλωμένο χαρτί

250 φύλλα (80 g/m2)

Επάνω δίσκος εξόδου

 • Απλό χαρτί

 • Ανακυκλωμένο χαρτί

100 φύλλα (80 g/m2)

Πίσω δίσκος εξόδου

 • Απλό χαρτί

 • Ανακυκλωμένο χαρτί

 • Φάκελος

 • 3x5ίντσες, 4x6ίντσες, 5x7ίντσες

 • Ετικέτα

 • 100 φύλλα (80 g/m2)

 • 10 φύλλα (χοντρό χαρτί και φάκελοι)

Σημείωση

Μην ανοίγετε ή κλείνετε τον πίσω δίσκο εξόδου κατά τη διάρκεια εκτύπωσης. Ενδέχεται να προκληθούν εμπλοκές χαρτιού.

Χρησιμοποιήστε αυτούς τους δίσκους εξόδου για απλό χαρτί. Το χαρτί εξάγεται με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω.

Δεν είναι διαθέσιμοι για φακέλους, ετικέτες ή μακρύ χαρτί.

Ελέγξτε εάν ο πίσω δίσκος εξόδου στην πίσω πλευρά της συσκευής είναι κλειστός. Όταν ο πίσω δίσκος εξόδου είναι ανοιχτός, το χαρτί εξάγεται πάντα από τον πίσω δίσκο εξόδου.

Υπόμνημα

Ανοίξτε το στήριγμα χαρτιού, ώστε το εξερχόμενο χαρτί να μην πέφτει από τον δίσκο εξόδου.

Χρησιμοποιήστε τον πίσω δίσκο εξόδου κατά την εκτύπωση σε φακέλους, ετικέτες ή μακρύ χαρτί.

Το χαρτί εξάγεται με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα πάνω. Διατίθεται επίσης απλό χαρτί για αυτόν τον δίσκο εξόδου.

 1. Ανοίξτε τον πίσω δίσκο εξόδου (F) στην πίσω πλευρά της συσκευής.

 2. Ξεδιπλώστε το στήριγμα χαρτιού.

 3. Ανοίξτε το επιμέρους στήριγμα.