Εντολή μιας Λήψης Φαξ από ένα Απομακρυσμένο Τηλέφωνο (Απομακρυσμένος Αριθμός Μετάβασης)

Εάν το συνδεδεμένο τηλέφωνο βρίσκεται σε απομακρυσμένο μέρος, μπορείτε να αλλάξετε τη συσκευή στη λειτουργία λήψης φαξ καλώντας τον απομακρυσμένο αριθμό μετάβασης στο τηλέφωνο.

Εάν το συνδεδεμένο τηλέφωνο δεν είναι μια γραμμή ώθησης, πατήστε το κουμπί τόνου στο τηλέφωνο για να αλλάξετε σε τονική (push) τα σήματα πριν από την κλήση του απομακρυσμένου αριθμού μετάβασης.

Όταν καλείτε τον απομακρυσμένο αριθμό μετάβασης, εισάγετε το επόμενο ψηφίο του αριθμού μέσα σε 3 δευτερόλεπτα από την κλήση του προηγούμενου ψηφίου.

  1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

  2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

  3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

    Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

  4. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Fax Setup (Διαμόρφωση φαξ)].

  5. Επιλέξτε [Ρύθμιση Φαξ].

  6. Πιέστε ή αρκετές φορές και πιέστε [Remote Receive Number (Αριθμός απομακρυσμένης λήψης)].

  7. Επιλέξτε έναν αριθμό.

  8. Πατήστε το [Πίσω] μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.