Αποτροπή λανθασμένων αποστολών φαξ

Οι λειτουργίες ασφαλούς φαξ σας επιτρέπουν να αποτρέπετε τη λάθος αποστολή φαξ.

Αυτή η συσκευή έχει τις ακόλουθες τρεις λειτουργίες ασφαλείας για αποστολές φαξ.

Μετάδοση ελέγχου ID

Αυτή η λειτουργία ελέγχει εάν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του καλούμενου αριθμού συμφωνούν με αυτά που έχουν καταχωρηθεί στη συσκευή του παραλήπτη. Εάν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, η συσκευή του αποστολέα αποστέλλει φαξ μόνο όταν ταιριάζουν.

Υπόμνημα

 • Αν η συσκευή του παραλήπτη δεν έχει καταχωρημένο αριθμό φαξ, τα φαξ δεν στέλνονται.

 • Οι αποστολές με έλεγχο ID δεν είναι διαθέσιμες με τις μη αυτόματες αποστολές.

Έλεγχος προορισμών εκπομπής

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου προορισμού αποστολής, μία οθόνη επιβεβαίωσης ενός αριθμού φαξ εμφανίζεται πριν ξεκινήσει η αποστολή. Από εργοστασιακές προεπιλογές, αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη

Υπόμνημα

 • Η λειτουργία ελέγχου προορισμού αποστολής είναι διαθέσιμη μόνο αν έχουν καθοριστεί πολλαπλοί προορισμοί.

 • Εάν η [Επιβεβαίωση Κλήσης] είναι επίσης ενεργοποιημένη, η λειτουργία επιβεβαίωσης κλήσης εκτελείται πρώτη.

 • Η λειτουργία ελέγχου προορισμού αποστολής δεν είναι διαθέσιμη με τη μη αυτόματη αποστολή.

Επιβεβαίωση κλήσης

Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία επιβεβαίωσης κλήσης, όταν εισάγετε τον αριθμό προορισμού με τη χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου, θα σας ζητηθεί να εισάγετε ξανά τον αριθμό προορισμού. Το φαξ στέλνεται μόνο αν συμφωνούν αυτοί οι δύο αριθμοί.

Υπόμνημα

 • Η λειτουργία επιβεβαίωσης κλήσης δεν είναι διαθέσιμη όταν καθορίζετε τον προορισμό χρησιμοποιώντας μία ταχεία κλήση .

 • Αν ο αριθμός προορισμού περιλαμβάνει σύμβολα, πληκτρολογήστε ξανά και τα σύμβολα.

 • Εάν ο [Έλεγχος Προορισμού Αποστολής] είναι επίσης ενεργοποιημένος, η επιβεβαίωση κλήσης εκτελείται πρώτη.

 • Η επιβεβαίωση κλήσης δεν είναι διαθέσιμη με τη μη αυτόματη αποστολή.

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε [OK].

 5. Πατήστε [Διαμόρφωση Φαξ].

 6. Πατήστε [Λειτουργία Ασφάλειας].

 7. Πατήστε μια επιθυμητή λειτουργία ασφαλείας και ορίστε την σε [ON (Ενεργοποίηση)].