Διακοπή τρέχουσας εργασίας για εκτέλεση εργασίας αντιγραφής

Για να πραγματοποιήσετε διακοπή αντιγραφής, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

  1. Πατήστε [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] στον πίνακα αφής.

  2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

  3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

    Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

  4. Πατήστε [Copy Setup (Διαμόρφωση αντιγραφής)].

  5. Πατήστε [Interrupt (Διακοπή)] και μετά βεβαιωθείτε πως η [Interrupt (Διακοπή)] έχει οριστεί σε [Enable (Ενεργοποίηση)].

  6. Πατήστε (Έναρξη) κατά την εκτύπωση και μπορείτε να διακόψετε την τρέχουσα εργασία για να αντιγράψετε ένα νέο έγγραφο.