Slå maskinen på eller av

Om strømforsyningen

Strømforsyningen må oppfylle følgende vilkår:

AC:

110–127 VAC (99–140 VAC)

220–240 VAC (198–264VAC)

Frekvens:

50/60 Hz ± 2%

Notat

 • Hvis strømforsyningen er ustabil, bruk en spenningsregulator.

 • Maskinens maksimale strømforbruk er 1400 W.Kontroller at nettstrømforsyningen er tilstrekkelig.

 • Det gis ingen garanti ved bruk av avbruddsfri strømforsyning (UPS) eller inverter. Ikke bruk en avbruddsfri strømforsyning (UPS) eller inverter.

Det kan resultere i brann eller elektrisk støt.

 • Sørg for å slå denne maskinen av før tilkobling og bortkobling av strømledningen og jordkabel.
 • Sørg for å koble jordledningen til eget jordklemme.
  Hvis denne maskinen kan ikke være jordet, kontakt din forhandler.
 • Kontroller at du ikke kople jordledningen til bakken via en vann rør, gass rør eller telefonlinje eller en lynavleder.
 • Sørg for å koble jordledningen før du kobler til strømledningen til stikkontakten. Pass også på å trekke ut strømledningen fra vegguttaket før du kopler jordledning.
 • Pass på når du kobler strømledningen ved å holde i støpselet.
 • Koble støpselet på strømledningen til stikkontakten.
 • Ikke koble inn eler ta ut strømledningen med våte hender.
 • Monter strømledningen i et sted der brukere går på kabelen, og ikke plasser noen gjenstander på den.
 • Ikke pakke sammen eller bind sammen strømledningen.
 • Ikke bruk en skadet strømledning.
 • Ikke overbelast uttaket.
 • Ikke koble strømkabelen til denne maskinen og andre elektriske produkter til samme uttak. Hvis strømledningen for denne maskinen er koblet til samme uttak som andre elektriske produkter, spesielt klimaanlegg, kopimaskiner, eller makulatorer, kan feilfunksjon oppstå på denne maskinen på grunn av elektrisk støy. Hvis du må koble strømledningen på maskinen til samme uttak som andre produkter, bruk en kommersielt tilgjengelig støyfilter støyreduksjonstransformator.
 • Bruk strømledningen som er inkludert i denne maskinen, og koble strømledningen direkte inn i uttaket. Ikke bruk strømledninger av andre produkter for denne maskinen.
 • Ikke bruk skjøteledning. Hvis du må bruke en skjøteledning, bruk en som er klassifisert for 15A eller høyere.
 • Bruk av skjøteledning kan resultere i at denne maskinen ikke fungerer på grunn av spenningsfall i vekselstrømmen.
 • Ikke slå denne maskinen av og koble ikke heller bort fra strømledningen under utskrift.
 • Hvis du ikke bruker denne maskinen for en lengre periode på grunn av ferier, reiser eller andre grunner, koble fra strømledningen.
 • Ikke bruk strømledningen som følger med i denne maskinen for andre produkter.