Instalacja sterownika i oprogramowania na komputerze

Zainstaluj sterownik drukarki, sterownik skanera, sterownik faksu itp. z "DVD z oprogramowaniem" na komputerze.

Inne programy użytkujące mogą być zainstalowane jednocześnie.

System Windows

Podłącz urządzenie do komputera poprzez sieć lub kabel USB i rozpocznij instalację.

Uwaga

Sprawdź stan tego urządzenia przed instalacją.

 • Urządzenie jest włączone.

 • Dla połączenia sieciowego, to urządzenie jest podłączone do sieci przy pomocy kabla LAN i wymagane informacje, jak adres IP są już ustawione.

 1. Włóż do komputera dołączoną płytę „DVD-ROM z oprogramowaniem".

 2. Kiedy uruchomi się [Auto Play (Autoodtwarzanie)], kliknij [Run setup.exe (Uruchom setup.exe)].

  Notatki

  W przypadku wyświetlenia okna [User Account Control (Kontrola konta użytkownika)] kliknij [Yes (Tak)].

 3. Z rozwijanej listy wybierz język.

 4. Przeczytaj umowę licencyjną, a następnie kliknij [Accept (Akceptuję)].

 5. Przeczytaj [Environment advice (Porady środowiskowe)] i kliknij przycisk [Next (Dalej)].

 6. Wybierz [Network (Sieć)] lub [USB connection (Połączenie USB)] zgodnie z metodą połączenia urządzenia z komputerem i kliknij [Next (Dalej)].

  Jeśli wyświetli się okno [Windows Security Alert (Alert zabezpieczeń Windows)], kliknij [Allow access (Zezwól na dostęp)].

 7. Wybierz nazwę modelu tego urządzenia, a następnie kliknij [Next (Dalej)].

 8. Kliknij [Install Optional Software (Zainstaluj oprogramowanie opcjonalne)].

  Rozpoczyna się instalacja.

  Notatki

  Poniższe oprogramowanie jest zainstalowane.

  • Sterownik drukarki PCL6 (włącznie z Network Extension i narzędziem do drukowania próbek barw)

  • Sterownik skanera

  • ActKey

  • FAQ

  Zainstaluj inne oprogramowanie z Instalacji Użytkownika.

  Instalacja Oprogramowania

 9. Sprawdź, czy oprogramowanie zostało zainstalowane i kliknij [Printing Test (Drukuje test)].

  Wybierz drukarkę, która wydrukuje stronę testową, a następnie kliknij [Printing Test (Drukuje test)].

  Upewnij się, że strona testowa została wydrukowana prawidłowo, a następnie kliknij [OK (OK)].

 10. Kliknij [Complete (Zakończ)].

 11. Kliknij przycisk [Next (Dalej)].

  Jeśli wyświetlone zostanie następujące okno, kliknij [Yes (Tak)].

 12. Kliknij [Exit (Wyjście)].

Dla systemu Mac OS X

Ten rozdział opisuje jak zainstalować sterownik drukarki PS oraz sterownik skanera.

Dla instalacji programów użytkowych, zobacz poniższe.

Instalacja Oprogramowania

Zainstaluj sterownik skanera Mac OS X

 1. Upewnij się, że urządzenie i komputer są połączone, a urządzenie włączone, a następnie włóż dołączoną płytę "DVD-ROM z oprogramowaniem" do komputera.

 2. Dwukrotnie kliknij na ikonę [OKI], która znajduje się na pulpicie.

 3. [Drivers (Sterowniki)] > [Scanner (Skaner)] > Kliknij dwukrotnie [Installer for OSX (Instalator dla OSX)].

 4. Kliknij [Continue (Kontynuuj)].

 5. Sprawdź wyświetloną treść, a następnie kliknij [Continue (Kontynuuj)].

 6. Przeczytaj umowę licencyjną a następnie kliknij [Continue (Kontynuuj)].

 7. Kliknij [Agree (Zgadzam się)].

 8. Kliknij [Install (Instaluj)].

  Aby zmienić miejsce instalacji sterownika, kliknij [Change Install Location (Zmień lokalizację instalacji)].

 9. Wprowadź login i hasło administratora, a następnie kliknij [Install Software (Zainstaluj oprogramowanie)].

 10. Kliknij [Continue Installation (Kontynuuj instalację)].

 11. Kliknij [Restart (Restart)].

Zainstaluj sterownik drukarki PS Mac OS X

Gdy instalacja jest ukończona, wydrukuj stronę testową w kroku 15.

 1. Upewnij się, że urządzenie i komputer są połączone, a urządzenie jest włączone.

 2. Włóż do komputera dysk „DVD-ROM z oprogramowaniem".

 3. Dwukrotnie kliknij na ikonę [OKI], która znajduje się na pulpicie.

 4. [Drivers (Sterowniki)] > [PS (PS)] > Kliknij dwukrotnie [Installer for OSX (Instalator dla OSX)].

 5. Wprowadź hasło administratora, a następnie kliknij przycisk [OK (OK)].

  Aby zakończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 6. Z menu Apple wybierz [System Preferences (Właściwości systemu)].

 7. Kliknij [Printers & Scanners (Drukarki i skanery)].

 8. Kliknij [+].

  Gdy wyświetlone zostanie menu, wybierz opcję [Add Printer or Scanner... (Dodaj drukarkę lub skaner...)].

 9. Kliknij [Default (Domyślne)].

 10. Wybierz urządzenie, następnie wybierz [OKI MC573 PS] jako [Use (Używaj)].

  Rodzaje nazw

  Wyświetlane w Połączeniu

  Lista Metod

  Sieć

  OKI-MC573 (Ostatnie 6 cyfr adresu MAC)

  Bonjour

  USB

  OKI DATA CORP MC573

  USB

  Notatki

  Aby zmienić nazwę, wprowadź nową nazwę do [Name (Nazwa)].

 11. Kliknij [Add (Dodaj)].

 12. Jeśli pojawi się ekran potwierdzenia dla wyposażenia dodatkowego, kliknij [OK (OK)].

 13. Sprawdź, czy urządzenie jest dodane do [Printers (Drukarki)] i czy dla [Kind (Rodzaj)] jest wyświetlane [OKI MC573 PS (OKI MC573 PS)].

  Uwaga

  Jeśli urządzenie [OKI MC573 PS (OKI MC573 PS)] nie jest poprawnie wyświetlane w polu [Kind (Rodzaj)], kliknij [- (-)], aby usunąć urządzenie z [Printers (Drukarki)] i powtórz kroki od 8 do 12.

 14. Kliknij [Open Print Queue... (Otwórz kolejkę druku...)].

 15. Wybierz menu [Print Test Page (Wydrukuj stronę testową)] from the [Printer (Drukarki)].