Sprawdzanie informacji o ustawieniach

Po pierwszym uruchomieniu urządzenia, wyświetlana jest "Łatwa konfiguracja".

Na ekranie pojawi się prośba o wprowadzenie informacji. Sprawdź wcześniej wymagane informacje na arkuszu informacji o ustawieniach poniżej.

W przypadku pominięcia tych ustawień przy pierwszym włączeniu urządzenia, możesz ustawić te informacje później na panelu operatora lub komputerze.

 • Hasło administratora

  Domyślnie ustawione jest "999999". Zaleca się zmianę hasła administratora w celu ochrony bezpieczeństwa.

Element

Opis

Wartość

Hasło administratora

Hasło administratora do urządzenia. Możesz użyć od 6 do 12 znaków. Uważaj, by nie zapomnieć ustawionego hasła.

 • Ustawienia faksu

  Aby użyć funkcji faksu, wymagane są poniższe informacje.

Element

Opis

Wartość

Numer faksu

Wskazuje numer faksu tego urządzenia. Maksymalnie można wprowadzić 20 cyfr.

ID nadawcy

Ustawia informacje nadawcy. Maksymalnie można wprowadzić 22 znaki.

 • Ustawienia sieciowe

  Aby podłączyć urządzenie do sieci poprzez kabel LAN, wymagane są następujące informacje.

Element

Opis

Wartość

Adres IP

Określa adres IP urządzenia.

Maska podsieci

Ustawia maskę podsieci.

Brama domyślna

Ustawia adres bramy.

Serwer DNS (podstawowy)

Ustawia adres IP podstawowego serwera DNS.

Serwer DNS (pomocniczy)

Ustawia adres IP pomocniczego serwera DNS.

Serwer WINS (podstawowy)

Ustawia adres IP podstawowego serwera WINS.

Serwer WINS (pomocniczy)

Ustawia adres IP pomocniczego serwera WINS.

 • Ustawienia e-mail

  Aby użyć funkcji, które wymagają wysyłania lub odbierania e-maili, takich jak skanowanie do e-maila i funkcji faksu internetowego, wymagane są następujące informacje.

Element

Opis

Wartość

Adres serwera poczty

Umożliwia ustawienie adresu IP lub nazwy hosta dla serwera SMTP. Maksymalnie można wprowadzić 64 znaki.

Port SMTP

Ustawia numer portu SMTP.

Szyfrowanie SMTP

Ustaw [None (Brak)], [SMTP (SMTP)] lub [STARTTLS (STARTTLS)].

Ustawienia adresu nadawcy (Od)

Pojawia się, podczas wysyłania e-maila.

Ustawienie odbierania

Ustaw [POP3 (POP3)], [SMTP (SMTP)] lub [Disable (Nieaktywne)].

Jeśli wybrano [POP3 (POP3)], sprawdź adres serwera POP3.

Metoda uwierzytelniania

Ustaw [No Authentication (Brak uwierzytelniania)], [SMTP Auth (Uwierzytelnianie SMTP)] lub [POP Before SMTP (POP przed SMTP)].

Jeśli wybrano [SMTP Auth (Uwierzytelnianie SMTP)] lub [POP Before SMTP (POP przed SMTP)], sprawdź nazwę użytkownika i hasło.

Metoda uwierzytelniania (SMTP-Auth / POP Before SMTP (Uwierzytelnianie SMTP/POP przed SMTP)) : Nazwa użytkownika

Ustaw nazwę użytkownika do uwierzytelniania. Można zarejestrować do 64 znaków.

Metoda uwierzytelniania (Uwierzytelnianie SMTP/POP przed SMTP): Hasło

Ustaw hasło do uwierzytelniania SMTP. Można zarejestrować do 64 znaków.