Licencja

Ten produkt zawiera oprogramowanie stworzone przez Heimdal Project.

Prawa autorskie (c) 1995 - 2008 Kungliga Tekniska Högskolan

(Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden).

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i użycie w postaci źródłowej bądź binarnej (kodu urządzenia), z modyfikacjami lub bez, są dozwolone pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

  1. Redystrybucje kodu źródłowego muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków i następujące zrzeczenie się.

  2. Redystrybucje postaci kodu maszynowego muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków i następujące zrzeczenie się w dokumentacji i/lub innych materiałach załączonych do dystrybucji.

  3. Ani nazwa Instytutu, ani imiona jego współpracowników nie mogą zostać użyte do wspierania i promocji produktów opartych na tym oprogramowaniu bez wcześniejszego uzyskania konkretnej pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ INSTYTUT I WSPÓŁPRACOWNIKÓW W FORMIE „JAK JEST” I WSZELKIE WYRAŹNE BĄDŹ DOROZUMIANE GWARANCJE, ŁĄCZNIE Z, ALE NIE OGRANICZONE DO, IMPLIKOWANYMI GWARANCJAMI SPRZEDAŻY I ZDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU SĄ WYKLUCZONE. W ŻADNYM PRZYPADKU INSTYTUT LUB JEGO WSPÓŁPRACOWNICY NIE BĘDĄ POCIĄGNIĘCI DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOWOLNE BEZPOREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE, BĄDŹ WYNIKŁE USZKODZENIA (WLICZAJĄC W TO, ALE NIE OGRANICZONE DO, DOSTARCZENIA ZASTĘPCZYCH DÓBR BĄDŹ USŁUG, UTRATY UŻYTKU, DANYCH, BĄDŹ ZYSKÓW; BĄDŹ PRERWANIA DZIAŁALNOŚCI) SPOWODOWANE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I NA PODSTAWIE DOWOLNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY KONTRAKTOWEJ, WĄSKIEJ, DELIKTOWEJ (ZANIECHANIA, BĄDŹ INNEJ) WYNIKŁE W DOWOLNY SPOSÓB Z UŻYCIA TEGO OPROGRAMOWNIA, NAWET JEŚLI ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI TAKIEGO USZKODZENIA.

Oświadczenie o licencji wolnego oprogramowania

Niniejsze wolne oprogramowanie może obsługiwać usługę Google Cloud Print. Poniżej został przedstawiony opis licencji wolnego oprogramowania.

json-c

Prawa autorskie (c) 2009-2012 Eric Haszlakiewicz

Niniejszym gwarantuje się, bez opłat, że każda osoba która wejdzie w posiadanie kopii tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji (dalej „Oprogramowanie”) może wprowadzać do obrotu oprogramowanie bez żadnych ograniczeń, w tym bez ograniczeń prawa do użytkowania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybuowania, sublicencjonowania i/lub sprzedaży kopii oprogramowania, a także zezwalania osobie, której oprogramowanie zostało dostarczone czynienia tego samego, z zastrzeżeniem następujących warunków:

Powyższa nota zastrzegająca prawa autorskie oraz niniejsza nota zezwalająca muszą zostać włączone do wszystkich kopii lub istotnych części Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE TAKIM, JAKIE JEST, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, NIE WYŁĄCZAJĄC GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW A TAKŻE BRAKU WAD PRAWNYCH. W ŻADNYM PRZYPADKU TWÓRCA LUB POSIADACZ PRAW AUTORSKICH NIE MOŻE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ROSZCZEŃ LUB WYRZĄDZONEJ SZKODY A TAKŻE ŻADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI CZY TO WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, DELIKTU, CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ PODSTAWY POWSTAŁEJ W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM LUB UŻYTKOWANIEM GO LUB WPROWQADZENIEM GO DO OBROTU.

Prawa autorskie (c) 2004, 2005 Metaparadigm Pte Ltd

Niniejszym gwarantuje się, bez opłat, że każda osoba która wejdzie w posiadanie kopii tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji (dalej „Oprogramowanie”) może wprowadzać do obrotu oprogramowanie bez żadnych ograniczeń, w tym bez ograniczeń prawa do użytkowania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybuowania, sublicencjonowania i/lub sprzedaży kopii oprogramowania, a także zezwalania osobie, której oprogramowanie zostało dostarczone czynienia tego samego, z zastrzeżeniem następujących warunków:

Powyższa nota zastrzegająca prawa autorskie oraz niniejsza nota zezwalająca muszą zostać włączone do wszystkich kopii lub istotnych części Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE TAKIM, JAKIE JEST, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, NIE WYŁĄCZAJĄC GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW A TAKŻE BRAKU WAD PRAWNYCH. W ŻADNYM PRZYPADKU TWÓRCA LUB POSIADACZ PRAW AUTORSKICH NIE MOŻE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ROSZCZEŃ LUB WYRZĄDZONEJ SZKODY A TAKŻE ŻADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI CZY TO WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, DELIKTU, CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ PODSTAWY POWSTAŁEJ W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM LUB UŻYTKOWANIEM GO LUB WPROWQADZENIEM GO DO OBROTU.