Znaki towarowe i pozostałe informacje

OKI jest zastrzeżonym znakiem towarowym Oki Electric Industry Co., Ltd.

ENERGY STAR jest znakiem towarowym Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych.

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista i Internet Explorer są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Mac i Mac OS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc.

iPad, iPhone, iPod, dotykowy iPod i Safari są znakami towarowymi zastrzeżonymi przez Apple Inc., w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz innych krajach.

AirPrint oraz logo AirPrint są znakami towarowymi Apple Inc.

Google, Google Docs, Android i Gmail są zastrzeżonymi znakami towarowymi Google Inc.

Google Cloud Print jest znakiem towarowym Google Inc.

Adobe, Illustrator, Photoshop, PostScript i Reader są znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

FeliCa jest zastrzeżonym znakiem towarowym Sony Corporation.

MIFARE jest znakiem towarowym NXP Semiconductors.

Inne wymienione tu nazwy produktów i marek są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.

Produkt jest zgodny z wymaganiami sformułowanymi w Dyrektywach 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP) i 2011/65/EU (RoHS) przy uwzględnieniu, w stosownych przypadkach, przepisów państw członkowskich dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, niskiego napięcia, sprzętu radiowego I telekomunikacyjnego i produktów pobierających energię elektryczną, ograniczeń używania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Do oceny produktu w zakresie zgodności z dyrektywą dot. kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EU użyto poniższych kabli. Konfiguracje inne niż użyta mogą wpływać na zachowanie zgodności urządzenia z ww. dyrektywą.

TYP KABLA

DŁUGOŚĆ

(METRY)

RDZEŃ

EKRAN

Pobór

1,8

USB

5,0

LAN

10,0

Telefon

3,0

ENERGY STAR

Krajami docelowymi programu ENERGY STAR są Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada i Japonia.

Program nie dotyczy innych krajów.

Ten produkt jest zgodny wyłącznie z programem ENERGY STAR v2.0.

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH

Z proszkiem tonera należy obchodzić się z uwagą:

W razie połknięcia należy podać niewielkie ilości zimnej wody i zgłosić się do lekarza. NIE WOLNO wywoływać wymiotów.

Jeśli toner dostanie się do układu oddechowego, należy wyprowadzić osobę na świeże powietrze. Należy zgłosić się do lekarza.

Jeśli toner dostanie się do oczu, należy przez co najmniej 15 minut płukać oczy dużą ilością wody. Należy zgłosić się do lekarza.

Toner rozsypany na skórze lub ubraniu należy zmyć zimną wodą, aby nie pozostały nieusuwalne plamy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA