อุปกรณ์เสริม (Options)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
A3 Tray LP-853
Stacker LP-862
Carrier Sheet Set LP-819
Catch Basket LP-863

วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Toner Cartridge LP-761
Waste Toner Bottle LP-850
Roll Frange (EX-L) LP-871
Process Cartridge Unit LP-852
Scorotron Charger Unit LP-860

OKI Systems (Thailand) Ltd.