อุปกรณ์เสริม (Options)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Exhaust Attachment IP7-013
Cutter Unit 64 IP6-010
2-inch Flange IP5-261

วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Ink Cartridge Black IP6-234
Ink Cartridge Yellow IP6-231
Ink Cartridge Magenta IP6-232
Ink Cartridge Cyan IP6-233
Ink Cartridge Light Magenta IP6-236
Ink Cartridge Light Cyan IP6-235
Ink Cartridge Gray IP6-237
Ink Bottle Black Set IP6-244
Ink Bottle Yellow Set IP6-241
Ink Bottle Magenta Set IP6-242
Ink Bottle Cyan Set IP6-243
Ink Bottle Light Magenta Set IP6-246
Ink Bottle Light Cyan Set IP6-245
Ink Tray IP7-123
Wiper Cleaning Liquid Set A IP6-251
Wiper Blade IP6-259
Wiper Sponge IP6-258
Cleaning Swab IP6-147
Cleaning Swab (Thick) IP7-264
Cleaning Liquid Set A IP6-265
Storage Liquid Set A IP6-266
Waste Ink Bottle (3000ml) IP6-109
Bottle Adapter IP6-269
Reservoir IP6-268
Gloves Set IP7-138
Media Cutter Blade IP5-124

OKI Systems (Thailand) Ltd.