อุปกรณ์เสริม (Options)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Additional Paper Tray 42831304
Additional Paper Tray 42831303
Large Capacity Feeder 42831504
Large Capacity Feeder 42831503
Finisher 42504403
Finisher 42955703
Sorter 42832803
Duplex unit 42797203
256 MB RAM 42314825
20160225053423233-MEM256E_512C.png/MEM256E_512C.png256 MB RAM 43363307
512 MB RAM 42314826
20160225053423520-MEM256E_512C.png/MEM256E_512C.png512 MB RAM 43363308
40 GB Hard Disk Drive 41376066
40 GB Hard Disk Drive 41376088
Punch Unit (2 holes) 42872901
Punch Unit (4 holes) 42872904 *1
Banner Tray 42964902

*1 for Swedish

วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
White Large capacity toner cartridge 44036060 8,000 pages *1
White Large capacity toner cartridgeWhite Large capacity toner cartridge 44036080 8,000 pages *1
Yellow Ultra-high capacity print cartridge 44036025 15,000 pages *1
Yellow Ultra-high capacity print cartridgeYellow Ultra-high capacity print cartridge 44036077 15,000 pages *1
Magenta Ultra-high capacity print cartridge 44036026 15,000 pages *1
Magenta Ultra-high capacity print cartridgeMagenta Ultra-high capacity print cartridge 44036078 15,000 pages *1
Cyan Ultra-high capacity print cartridge 44036027 15,000 pages *1
Cyan Ultra-high capacity print cartridgeCyan Ultra-high capacity print cartridge 44036079 15,000 pages *1
White Image DrumWhite Image Drum 44035559 10,000 pages *2
Yellow Image Drum 44035521 20,000 pages *3
Yellow Image DrumYellow Image Drum 44035556 20,000 pages *2
Magenta Image Drum 44035522 20,000 pages *3
Magenta Image DrumMagenta Image Drum 44035557 20,000 pages *2
Cyan Image Drum 44035523 20,000 pages *3
Cyan Image DrumCyan Image Drum 44035558 20,000 pages *2
White Image Drum 44035548 10,000 pages *3
20151216000101139-42931723_fuser.png/42931723_fuser.pngFuser unit 42931723 50,000 pages *4
20151216000059712-42931616_belt.png/42931616_belt.pngTransfer Belt 42931616 50,000 pages *5
20151216000104382-42869403_wt.png/42869403_wt.pngWaste toner box 42869403 30,000 pages
20161208030006812-PX723-wt.png/PX723-wt.pngWaste toner box 42869404 30,000 pages
Staples 42937603 5,000 staples x 3 *6

*1 Number of A4 pages at 5% coverage.

*2 Average life of 3 pages per job from tray 1 in simplex printing.

*3 A4 at 3 pages per job.

*4 50,000 (A4 LEF)

*5 A4 at 3 pages perjob (LEF)

*6 for Internal finisher

OKI Systems (Thailand) Ltd.