อุปกรณ์เสริม (Options)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
20151216011448507-44713903_tray.gif/44713903_tray.gifAdditional Paper Tray 44713903 Capacity of 530 sheets of 80gsm. *1

*1 The product can take up to  3 additional trays.

วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
20151216000101498-44848805_fuser.png/44848805_fuser.pngFuser unit 44848805 100,000 pages *1
20151216000059975-44846204_belt.png/44846204_belt.pngTransfer Belt 44846204 80,000 pages *2

*1 100,000 (A4 LEF)

*2 Number of printable sheets:In the case of attaching to Pro8432 WT 30000 sheets.

OKI Systems (Thailand) Ltd.