ข้อมูลองค์กร

นโยบายองค์กร


นโยบายต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน

โอกิ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจทั้งหมดของเราด้วยความคุณธรรมและความซื่อสัตย์ เราจะไม่มีการประนีประนอมในกรณีที่มีการติดสินบนและการทุจริต และมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่อย่างมืออาชีพ มีความเป็นธรรมและด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ในธุรกิจการค้าและสัมพันธภาพทางธุรกิจทั้งหมดของเรา

เรามีระบบการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร

เราจะยึดมั่นในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการติดสินบนและการทุจริตในทุกเขตอำนาจศาลที่เราดำเนินธุรกิจ และเราปฏิบัติตาม รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ ปี1977 และพระราชบัญญัติการติดสินบนปี 2010 ในส่วนของการดำเนินการของเรา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

OKI Systems (Thailand) Ltd.