Ovládače a nástroje

Licenčná zmluva pre softvér


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Ak nesúhlasíte so zmluvnými podmienkami tejto licenčnej zmluvy pre softvér (ďalej len „zmluva“), nemôžete tento softvér používať.
 
Pred použitím softvéru si pozorne prečítajte túto zmluvu a sprievodnú dokumentáciu na pamäťovom médiu (ďalej len „licencovaný softvér“). Inštaláciou licencovaného softvéru vyjadrujete súhlas s týmito zmluvnými podmienkami a zmluva medzi vami (ďalej len „držiteľ licencie“) a spoločnosťou Oki Data Corporation (ďalej len „poskytovateľ licencie“) nadobúda účinnosť.

1.  Rozsah licencie

Poskytovateľ licencie poskytuje a držiteľ licencie prijíma nevýhradnú licenciu na inštaláciu licencovaného softvéru na viacerých počítačoch, ktoré sú priamo alebo prostredníctvom siete pripojené k tlačiarni alebo multifunkčnému zariadeniu poskytovateľa licencie zakúpenému držiteľom licencie (ďalej len „produkt“) a používanie licencovaného softvéru výlučne v spojení s produktom. Držiteľ licencie môže vytvoriť jednu kópiu licencovaného softvéru výlučne na účely zálohovania. Všetky kópie licencovaného softvéru, ktoré má držiteľ licencie povolené urobiť, musia obsahovať rovnaké autorské práva a iné vlastnícke upozornenia, ktoré sa nachádzajú na alebo v licencovanom softvéri. Okrem toho, držiteľ licencie súhlasí, že nebude kopírovať, reprodukovať ani neumožní niekomu inému kopírovať alebo reprodukovať licencovaný softvér, v celku ani po častiach.

2.  Vlastníctvo a obmedzenie

(1) Poskytovateľ licencie alebo jeho dodávatelia vlastnia všetky autorské a vlastnícke práva k licencovanému softvéru. Štruktúra, organizácia a kód obsiahnutý v licencovanom softvéri sú cenné obchodné tajomstvá poskytovateľa licencie a jeho dodávateľov. Licencovaný softvér je tiež chránený zákonmi USA o autorských právach a ustanoveniami medzinárodných zmlúv. Držiteľ licencie musí zaobchádzať s licencovaným softvérom tak, ako by zaobchádzal s akýmkoľvek iným materiálom chráneným autorskými právami, ako je napríklad kniha. 
(2) Okrem prípadov uvedených v časti 1 držiteľ licencie nesmie vytvárať kópie, požičiavať, prenajímať, distribuovať, prenášať alebo dotláčať licencovaný softvér, v celku ani po častiach.
(3) Držiteľ licencie súhlasí, že nebude modifikovať, upravovať, prekladať, vykonávať spätné inžinierstvo, dekompilovať alebo rozkladať licencovaný softvér.
(4) Držiteľ licencie súhlasí, že nezmení názvy súborov licencovaného softvéru.
(5) Okrem práv stanovených v tejto zmluve poskytovateľ licencie neposkytuje držiteľovi licencie žiadne práva duševného vlastníctva na licencovaný softvér.

3.  Doba platnosti a zrušenie

(1) Táto zmluva je platná do odvolania.
(2) Zmluva sa tiež zruší, ak sa držiteľ licencie rozhodne ukončiť ju zničením licencovaného softvéru a dokumentácie spolu so všetkými kópiami.
(3) Poskytovateľ licencie môže ukončiť túto zmluvu, ak držiteľ licencie nesplní ktorúkoľvek z uvedených zmluvných podmienok. Po ukončení musí držiteľ licencie zničiť licencovaný softvér a všetky jeho kópie, ktoré sú vo vlastníctve a pod kontrolou držiteľa licencie.

4.  Záruka

LICENCOVANÝ SOFTVÉR SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“.  POSKYTOVATEĽ LICENCIE ANI JEHO DODÁVATELIA NEPOSKYTUJÚ ZÁRUKU, ŽE ČINNOSŤ LICENCOVANÉHO SOFTVÉRU NEBUDE PRERUŠOVANÁ, BEZ CHÝB ALEBO SPLNÍ POTREBY DRŽITEĽA LICENCIE.  POSKYTOVATEĽ LICENCIE A JEHO DODÁVATELIA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, O NEPORUŠENÍ ŽIADNYCH PRÁV TRETEJ STRANY, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

5.  Zrieknutie sa zodpovednosti

POSKYTOVATEĽ LICENCIE ALEBO JEHO DODÁVATELIA NEZODPOVEDAJÚ V ŽIADNOM PRÍPADE DRŽITEĽOVI LICENCIE ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, NÁSLEDNÉ ALEBO TRESTNÉ ŠKODY VRÁTANE STRATY ZISKU, STRATY ÚSPOR ALEBO STRATY ÚDAJOV, AJ KEĎ BOL POSKYTOVATEĽ LICENCIE UPOZORNENÝ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD, A ANI ZA ŽIADNY NÁROK AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY VYPLÝVAJÚCI Z LICENCOVANÉHO SOFTVÉRU ALEBO SÚVISIACI S LICENCOVANÝM SOFTVÉROM BEZ OHĽADU NA TO, ČI SA NÁROK ODVOLÁVA NA PROTIPRÁVNE KONANIE (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI) ALEBO AKÚKOĽVEK INÚ PRÁVNU TEÓRIU, ALEBO PRE AKÝKOĽVEK NÁROK AKOUKOĽVEK TREŤOU STRANOU.

6.  Rozhodné právo

Licencia v súvislosti s licencovaným softvérom sa riadi zákonmi platnými v Japonsku.

7.  Oddeliteľnosť

Ak je ktorákoľvek časť tejto zmluvy neplatná alebo nevymáhateľná, nebude to mať vplyv na platnosť vyváženosti zmluvy, ktorá bude naďalej platná a vymáhateľná podľa stanovených podmienok.

8.  Vývozné obmedzenia

Držiteľ licencie súhlasí s tým, že licencovaný softvér sa nebude zasielať, prenášať, vyvážať alebo opätovne vyvážať do iných krajín, alebo používať akýmkoľvek spôsobom, ktorý je zakázaný podľa zákonov a právnych predpisov v USA, Japonsku alebo akýchkoľvek iných príslušných vývozných zákonov alebo právnych predpisov.  Držiteľ licencie súhlasí s tým, že licencovaný softvér alebo produkty vyrobené z neho nebude vyvážať ani opätovne vyvážať v akejkoľvek forme bez príslušných amerických, japonských a iných vládnych licencií. Táto zmluva sa automaticky ukončí po nedodržaní podmienok v časti 8 držiteľom licencie.

9.  Celá zmluva

Držiteľ licencie potvrdzuje, že si prečítal(a) túto zmluvu a porozumel(a) jej a že táto zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi poskytovateľom licencie a držiteľom licencie, ktorá sa týka licencie vzťahujúcej sa na licencovaný softvér, a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, či už písomné, alebo ústne.
Povinnosti držiteľa licencie v rámci tejto zmluvy predstavujú záväzky voči poskytovateľovi licencie a všetkým vlastníkom, ktorí poskytli licenciu držiteľovi licencie na základe podmienok tejto zmluvy.

10. Upozornenie pre koncových používateľov z radov štátnych orgánov USA

Všetok softvér poskytnutý štátnym orgánom USA podľa žiadostí vydaných 1. decembra 1995 alebo neskôr sa poskytuje s komerčnými licenčnými právami a obmedzeniami opísanými v tomto dokumente.  Všetok softvér poskytnutý štátnym orgánom USA podľa žiadostí vydaných pred 1. decembrom 1995 sa poskytuje s „obmedzenými právami“, ako je stanovené v zákone FAR, 48 CFR 52.227-14 (JÚN 1987) alebo DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OKT. 1988).
Za „softvér“ sa v tejto časti považuje licencovaný softvér definovaný v tejto zmluve.
*****
Licencovaný softvér môže obsahovať aj samostatnú licenčnú zmluvu pre softvér a ak budete súhlasiť s touto samostatnou licenčnou zmluvou pre softvér, podmienky takejto zmluvy budú pri používaní softvéru prevládať.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram