Ste pripravení na všeobecné nariadenie o ochrane údajov?


Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (známe aj ako GDPR) platí na základe legislatívy EÚ a má za cieľ ochranu údajov každého občana EÚ. Každá spoločnosť, ktorá podniká v rámci EÚ a zaobchádza s údajmi občanov EÚ, má právnu povinnosť dodržiavať toto nariadenie, a to bez ohľadu na to, kde na svete má sídlo.
 
Všeobecné nariadenie o ochrane údajov je rozšírením zákona o ochrane osobných údajov, ktorý je momentálne v platnosti, a jeho špecifickým cieľom je zaistenie lepšieho dohľadu nad zaobchádzaním s osobnými údajmi a ich spracovaním. 
 
Všeobecné nariadenie o ochrane údajov je platné od 25. mája 2018 a všetky spoločnosti, ktoré po tomto dátume nebudú dodržiavať súlad s týmto nariadením, budú zásadne finančne potrestané, preto je veľmi dôležité brať osobné údaje vážne. 

Ako všeobecné nariadenie o ochrane údajov definuje osobné údaje

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov sa zaoberá všetkými osobnými údajmi, ktoré by mohli identifikovať európskeho občana ako jednotlivca. Môže ísť o poštové adresy, telefónne čísla,
e-mailové adresy, Mac a IP adresy, ako aj o iné údaje, ktoré odhaľujú osobné informácie o jednotlivcovi. 
 
Cieľom všeobecného nariadenia o ochrane údajov je chrániť osobné údaje každého občana EÚ. To znamená, že spoločnosti, ktoré spracúvajú osobné údaje, ich budú môcť používať len obmedzene a podľa tohto nariadenia by tieto údaje mali byť anonymné. Patrí sem aj zamedzenie viditeľnosti národnosti, pohlavia a veku jednotlivca.

Ako dodržať súlad s pravidlami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov

V minulosti neboli pravidlá týkajúce sa spravovania údajov veľmi prísne. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov situáciu zmení, pretože organizácie budú pri spravovaní údajov dodržiavať súbor prísnych pravidiel. 
 
• Pokyny všeobecného nariadenia o ochrane údajov určujú, že s údajmi môže zaobchádzať a spracovávať ich iba osoba, ktorá je na to poverená. Spoločnosti musia zaistiť, že údaje sú pravidelne vymazané
a kontrolované. 
 
• Je tiež potrebné podniknúť kroky na ochranu a prípravu pred kybernetickými útokmi a nepovoleným zaobchádzaním s údajmi.
 
• Spoločnostiam, v rámci ktorých dôjde k zneužitiu údajov, budú v dôsledku ich nedostatočnej ochrany údajov uvalené značné finančné pokuty.
 
• Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov nemôžu byť údaje spracované bez súhlasu jednotlivca, ktorému dané údaje patria, a pred každou zmenou účelu použitia údajov je potrebné vyžiadať si opätovný súhlas. 
 
• Po použití údajov na daný účel, ktorý jednotlivec odsúhlasil, musia byť údaje odstránené a bez ďalšieho súhlasu nesmú byť znova použité.
 
• Pred spracovaním akýchkoľvek údajov musia byť zhodnotené riziká
a ich možné následky a musia byť podniknuté kroky na ich zamedzenie.
• Každý občan EÚ má právo získať informácie o tom, ako sú jeho údaje spracovávané.
 
• Občania EÚ majú právo, ktoré im umožňuje kedykoľvek požiadať o odstránenie ich údajov z akejkoľvek služby alebo o ich presun do inej služby.
 
• Spoločnosti viac nesmú dlhodobo uchovávať údaje a údaje musia byť každý rok vymazané.
 
• Pre citlivé osobné údaje (vrátane informácií o zdravotnom stave, náboženskom presvedčení, politických názoroch a etnickom pôvode) platí špeciálny súbor požiadaviek na zaobchádzanie s údajmi.
 
• V prípade úniku údajov alebo porušenia nariadení musí spoločnosť informovať dátové subjekty a príslušné úrady a budúce zaobchádzanie s údajmi by mala prevziať na starosť samostatná osoba s príslušnými bezpečnostnými oprávneniami.
 
• Finančné postihy sú vypočítané na základe vážnosti incidentu.

Aký vplyv má všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov na tlačiarenský priemysel?

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov sa týka každého aspektu zaobchádzania s osobnými údajmi, a to vrátane tlače osobných údajov. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov je potrebné dodržiavať, či už ide o tlač zmlúv, výplatných pások, štítkov s priamou adresou, finančných informácií alebo iných osobných údajov.
 
Osoby zodpovedné za zaobchádzanie s údajmi v rámci danej spoločnosti musia zaistiť, že všetky tlačené osobné údaje sú vytlačené v súlade s nariadeniami a že boli podniknuté kroky
na zaistenie bezpečnosti, vrátane použitia zabezpečenej tlače pomocou kódu PIN, bezpečnostných prihlasovacích údajov multifunkčnej tlačiarne, šifrovania pevných diskov a šifrovania sietí.
 
Výberom tlačiarní vybavených týmito funkciami vybavíte svoju spoločnosť dodatočnými ochrannými prvkami, čím zamedzíte aktivitám týkajúcich sa osobných údajov, ktoré nie sú v súlade
s nariadeniami.
 

Pomocník na dodržiavanie pravidiel všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook