Εάν παρουσιαστεί εμπλοκή εγγράφου

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο χειρισμού όταν παρουσιάζεται εμπλοκή εγγράφου.