Δίκτυο

Αυτή η ενότητα περιγράφει τη λειτουργία δικτύου της συσκευής.