Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με την αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής

Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, η συσκευή εισέρχεται αυτόματα σε Αυτόματη απενεργοπ. και σβήνει. Για να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή, ενεργοποιήστε τη συσκευή.