Lisens

Dette produktet inneholder programvare som er utviklet av Heimdal-prosjektet.

Opphavsrett (c) 1995–2008 Kungliga Tekniska Högskolan

(Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden).

Med enerett.

Videreformidling og bruk i kilde- og binærform, med eller uten modifisering, er tillatt forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

  1. 1. Kildekode som videreformidles, må beholde copyright-merket over, denne listen over betingelser, og følgende ansvarsfraskrivelse.

  2. 2. Videreformidling i binær form må videreformidle copyright-merket over, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller andre materialer som medfølger distribusjonen.

  3. 3. Verken Instituttets navn eller navnene på dets bidragsytere kan brukes til å anbefale eller promotere produkter avledet av denne programvaren uten at det på forhånd er innhentet uttrykkelig skriftlig tillatelse til dette.

DENNE PROGRAMVAREN GJØRES TILGJENGELIG AV HØYSKOLEN OG BIDRAGSYTERE "SOM DEN ER", OG DET GIS INGEN GARANTIER, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. INSTITUTTET ELLER BIDRAGSYTERNE SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN FORM FOR DIREKTE SKADER, INDIREKTE SKADER, TILFELDIGE SKADER, SPESIELLE SKADER, STRAFFEMESSIGE SKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER; TAP AV BRUKSTID, DATA ELLER INNTEKT; ELLER FORRETNINGSAVBRUDD), UANSETT ÅRSAK ELLER TEORETISK ERSTATNINGSANSVAR, ENTEN DET DREIER SEG OM KONTRAKTSMESSIG, OBJEKTIVT ERSTATNINGSANSVAR ELLER FORVOLDT SKADE (INKLUDERT UAKTSOMHET ELLER ANNET), SOM MÅTTE OPPSTÅ PÅ NOEN MÅTE GJENNOM BRUKEN AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM DE SKULLE VÆRE UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.

Lisens for bruk av åpen programvare

Den følgende åpne programvaren er inkludert for å kunne bruke Google Cloud Print. Nedenfor gis en beskrivelse av lisensen for den åpne programvaren.

json-c

Opphavsrett (c) 2009–2012 Eric Haszlakiewicz

Enhver som får tilgang til en kopi av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler ("Programvaren"), gis med dette tillatelse til vederlagsfri og ubegrenset benyttelse av Programvaren, inkludert ubegrenset rett til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, offentliggjøre, distribuere, viderelisensiere og/eller selge kopier av Programvaren, og til å tillate personer som Programvaren er gjort tilgjengelig for, å gjøre det samme, på følgende vilkår.

Ovenstående merknad om opphavsrett og denne tillatelsen skal medfølge alle kopier av betydelige deler av Programvaren.

PROGRAMVAREN GJØRES TILGJENGELIG "SOM DEN ER", UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER GARANTIER OM AT DEN IKKE KRENKER TREDJEPARTS RETTIGHETER. FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSINNEHAVERNE SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET HOLDES ANSVARLIGE FOR KRAV, ERSTATNINGER ELLER ANDRE KOMPENSASJONER, VERKEN KONTRAKTS- ELLER ERSTATNINGSRETTSLIG, SOM OPPSTÅR PÅ GRUNNLAG AV, ELLER I SAMMENHENG MED, PROGRAMVAREN ELLER BRUKEN ELLER HÅNDTERINGEN AV PROGRAMVAREN.

Opphavsrett (c) 2004, 2005 Metaparadigm Pte Ltd

Enhver som får tilgang til en kopi av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler ("Programvaren"), gis med dette tillatelse til vederlagsfri og ubegrenset benyttelse av Programvaren, inkludert ubegrenset rett til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, offentliggjøre, distribuere, viderelisensiere og/eller selge kopier av Programvaren, og til å tillate personer som Programvaren er gjort tilgjengelig for, å gjøre det samme, på følgende vilkår.

Ovenstående merknad om opphavsrett og denne tillatelsen skal medfølge alle kopier av betydelige deler av Programvaren.

PROGRAMVAREN GJØRES TILGJENGELIG "SOM DEN ER", UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER GARANTIER OM AT DEN IKKE KRENKER TREDJEPARTS RETTIGHETER. FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSINNEHAVERNE SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET HOLDES ANSVARLIGE FOR KRAV, ERSTATNINGER ELLER ANDRE KOMPENSASJONER, VERKEN KONTRAKTS- ELLER ERSTATNINGSRETTSLIG, SOM OPPSTÅR PÅ GRUNNLAG AV, ELLER I SAMMENHENG MED, PROGRAMVAREN ELLER BRUKEN ELLER HÅNDTERINGEN AV PROGRAMVAREN.