Informacje prasowe

Firma OKI publikuje raport dotyczący ochrony środowiska za rok 2015

01/10/2015


Zawierający wysiłki związane z tworzeniem społeczeństw o niskiej emisji dwutlenku węgla

OKI (TOKIO:6703) opublikowała dzisiaj raport „Raport Grupy OKI dotyczący ochrony środowiska za rok 2015” w wersji angielskiej i chińskiej, który jasno komunikuje akcjonariuszom starania firmy w dziedzinie ochrony środowiska i wyniki za rok podatkowy 2014. W świetle szybko zmieniających się warunków i stale zwiększającej się ważności zarządzania środowiskowego, raport aktualizuje też informacje skupiające się na działaniach związanych z ochroną środowiska w roku podatkowym 2015. Dokument ma być opublikowany w formacie PDF w witrynie OKI w południe.


Niniejszy raport opisuje ważne tematy związane z zarządzaniem działaniami związanymi z ochroną środowiska w grupie OKI, co stanowi obszar zainteresowań akcjonariuszy i społeczeństwa. Specjalna sekcja w tym wydaniu poświęcona jest zobowiązaniu grupy OKI do działań mających na celu tworzenie społeczeństw o niskiej emisji dwutlenku węgla poprzez tworzenie produktów, wykorzystujących unikalne technologie firmy OKI, w produktach mechatronicznych, drukarkach i bezprzewodowych, wieloskokowych systemach komunikacji 920 MHz. Raport opisuje też inne działania i wyniki, jak zarządzanie substancjami chemicznymi za pomocą produktów, działania mające na celu zmniejszenie wpływu na środowisko w procesach biznesowych i działania, które zwiększają jakość.


Niniejszy raport był edytowany, aby akcjonariusze i opinia publiczna mogli łatwiej zrozumieć wysiłki grupy OKI w dziedzinie ochrony środowiska. Grupa OKI będzie nadal słuchać głosu swoich akcjonariuszy i opinii publicznej i uwzględniać je w inicjatywach ekologicznych jako część stałych działań, których celem jest zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze elementy Raportu Środowiskowego 2015:

Sekcja specjalna: „Tworzenie społeczeństw o niskiej emisji dwutlenku węgla” za pomocą produktów

21. coroczna sesja Konferencji Stron ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu będzie się odbywać w grudniu 2015 r., a działania przeciwdziałające globalnemu ociepleniu zyskały na znaczeniu. Trzy poniższe artykuły w sekcji specjalnej opisują zaangażowanie Grupy OKI w tworzenie społeczności o niskiej emisji dwutlenku węgla za pomocą różnych produktów.

- Pomyślnie Ograniczenie emisji CO2 w produktach mechatronicznych

- Tworzenie drukarek, które spełniają Międzynarodowe Standardy Ekologiczne i Globalne Potrzeby Klientów

Pierwsze na świecie działania mające na celu oszczędzanie wody i energii poprzez systemy zdalnego sterowania w toaletach

Zmniejszanie wpływu na środowisko w produktach i działaniach biznesowych

Ta sekcja wyjaśnia działania, których celem jest zapobieganie zanieczyszczeniu poprzez produkty i działania biznesowe oraz optymalizację zainwestowanych materiałów.

Zapobieganie zanieczyszczeniom” poprzez produkty

- Rygorystyczne zarządzanie substancjami chemicznymi, łącznie z opakowaniami

- Rozwiązywanie różnych problemów z zarządzaniem substancjami chemicznymi w produktach

- Wiedza na temat tego, jak stale monitorować dane dotyczące ochrony środowiska w lokalizacjach biznesowych

Zmniejszenie wpływu na środowisko w działaniach biznesowych

- Zobowiązanie do zmniejszenia wpływu na środowisko przy produkcji płytek drukowanych

- Wieloosobowy Komitet ds. Promocji Przeciwdziałania Globalnemu Ociepleniu.

- Odpowiedź na zanieczyszczenie środowiska itp.

System zarządzania środowiskowego grupy OKI

Troska o środowisko - Szczegółowe dane

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin twitter youtube instagram

©1995-2020 Oki Europe Ltd.