Drivere og verktøy

Lisensavtale for programvare


VIKTIG

Hvis du ikke godtar vilkårene i denne lisensavtalen for programvare, kan du ikke bruke denne programvaren.
 
Les denne avtalen nøye før du bruker programvaren, og den tilhørende dokumentasjonen som ligger på lagringsmediet. Når du installerer den lisensierte programvaren, bekrefter du at du godtar disse vilkårene, og denne avtalen regnes som gyldig mellom deg og OKI Data Corporation.

1.  Omfanget av lisensen

Lisensgiveren gir og lisensinnehaveren godtar en ikke-eksklusiv lisens til å installere den lisensierte programvaren på flere datamaskiner som er direkte eller via nettverket koblet til lisensgiverens skriverprodukt eller MFP som er kjøpt av lisensinnehaveren, og til å bruke den lisensierte programvaren utelukkende i forbindelse med produktet. Lisensinnehaveren kan ta én kopi av den lisensierte programvaren kun som sikkerhetskopi. Eventuelle kopier av den lisensierte programvaren som lisensinnehaveren har tillatelse til å ta i henhold til dette dokumentet, må inneholde de samme opphavsrettsmerknadene og merknadene om immaterielle rettigheter som vises på eller i den lisensierte programvaren. Utover dette godtar lisensinnehaveren å la være å ta kopier av, reprodusere eller la andre ta kopier av eller reprodusere den lisensierte programvaren, i sin helhet eller delvis.

2.  Eierskap og begrensning

(1) Lisensgiveren eller dennes leverandører eier alle opphavsretter og andre immaterielle rettigheter i og til den lisensierte programvaren. Strukturen, organisasjonen og koden i den lisensierte programvaren er verdifulle handelshemmeligheter for lisensgiveren og dennes leverandører. Lisensiert programvare er også beskyttet av lover om opphavsrett i USA og internasjonale traktatbestemmelser. Lisensinnehaveren må behandle den lisensierte programvaren på samme måte som alt annet opphavsrettslig beskyttet materiale, for eksempel en bok. 
(2) Med unntak av det som er angitt i del 1, kan ikke lisensinnehaveren ta kopier av, leie ut, lease, distribuere, overføre eller trykke den lisensierte programvaren på nytt, i sin helhet eller delvis.
(3) Lisensinnehaveren godtar å la være å modifisere, endre, oversette, utføre reverse engineering, dekompilere eller demontere den lisensierte programvaren.
(4) Lisensinnehaver godtar å la være å endre filnavnene for den lisensierte programvaren.
(5) Med unntak av det som er angitt i denne avtalen, gir ikke lisensgiveren lisensinnehaveren noen immaterielle rettigheter i eller til den lisensierte programvaren.

3.  Varighet og opphør

(1) Denne avtalen gjelder til den avsluttes.
(2) Avtalen opphører også hvis lisensinnehaveren velger å avslutte den ved å ødelegge den lisensierte programvaren og den tilhørende dokumentasjonen samt alle kopier.
(3) Lisensgiveren kan avslutte denne avtalen hvis lisensinnehaveren ikke overholder noen av vilkårene i denne avtalen. Ved opphør skal lisensinnehaveren ødelegge lisensiert programvare og tilhørende kopier som lisensinnehaveren innehar og kontrollerer.

4.  Garanti

DEN LISENSIERTE PROGRAMVAREN LEVERES UTEN NOEN FORM FOR GARANTI.  VERKEN LISENSGIVEREN ELLER DENNES LEVERANDØRER GARANTERER AT BRUKEN AV DEN LISENSIERTE PROGRAMVAREN VIL VÆRE UAVBRUTT, VÆRE UTEN FEIL ELLER DEKKE LISENSINNEHAVERENS BEHOV.  LISENSGIVEREN OG DENNES LEVERANDØRER GIR INGEN GARANTIER, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, NÅR DET GJELDER IKKE-KRENKELSE AV TREDJEPARTERS RETTIGHETER, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

5.  Ansvarsbegrensning

LISENSGIVEREN ELLER DENNES LEVERANDØRER VIL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR LISENSINNEHAVEREN FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, KONSEKVENSMESSIGE ELLER STRAFFENDE SKADER, HERUNDER TAP AV FORTJENESTE, TAP AV SPAREPENGER ELLER TAP AV DATA, SELV OM LISENSGIVEREN HAR FÅTT VITE OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. LISENSGIVEREN ELLER DENNES LEVERANDØRER VIL HELLER IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE KRAV FRA TREDJEPART(ER) PÅ NOEN SOM HELST MÅTE SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV ELLER I FORBINDELSE MED DEN LISENSIERTE PROGRAMVAREN, UANSETT OM KRAVET GJELDER SKADEVOLDENDE OPPFØRSEL (HERUNDER UAKTSOMHET) ELLER ANNEN JURIDISK TEORI, ELLER FOR EVENTUELLE KRAV FRA EN TREDJEPART.

6.  Gjeldende lov

Lisensen for den lisensierte programvaren er underlagt lovene i Japan.

7.  Delvis ugyldighet

Hvis en del av denne avtalen blir funnet ugyldig og ikke kan håndheves, vil det ikke påvirke gyldigheten av balansen i avtalen, som forblir gyldig og kan håndheves i henhold til vilkårene.

8.  Eksportbegrensning

Lisensinnehaveren godtar at den lisensierte programvaren ikke vil bli levert, overført, eksportert eller videreeksportert til et annet land eller brukes på en måte som er forbudt i henhold til eksportlover eller -bestemmelser i USA, Japan eller andre gjeldende land.  Lisensinnehaveren godtar at den lisensierte programvaren eller utledede produkter ikke vil bli eksportert eller videreeksportert på noen som helst måte uten riktige lisenser fra USA, Japan eller andre statlige instanser. Denne avtalen opphører automatisk hvis lisensinnehaveren ikke overholder denne del 8.

9.  Hele avtalen

Lisensinnehaveren bekrefter at lisensinnehaveren har lest og forstått denne avtalen, og at denne avtalen utgjør hele forståelsen og avtalen mellom lisensgiveren og lisensinnehaveren når det gjelder lisensen som er relatert til den lisensierte programvaren, og har høyere prioritet enn og erstatter alle tidligere skriftlige eller muntlige avtaler.
Lisensinnehaverens forpliktelser i denne avtalen utgjør forpliktelsene overfor lisensgiveren og alle eiere av rettigheter som er lisensiert til lisensinnehaveren i denne avtalen.

10. Merknad til sluttbrukere i amerikanske myndigheter

All programvare som er levert til amerikanske myndigheter i henhold til anmodninger utstedt på eller etter 1. desember 1995, gis med de kommersielle lisensrettighetene og begrensningene som er beskrevet andre steder i dette dokumentet.  All programvare som er levert til amerikanske myndigheter i henhold til anmodninger utstedt før 1. desember 1995, gis med «begrensede rettigheter» som angitt i FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNI 1987) eller DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OKT 1988), der det er aktuelt.
«Programvare» i denne delen anses å være den lisensierte programvaren som er definert i denne avtalen.
*****
En del av den lisensierte programvaren kan omfatte en separat lisensavtale for programvare, og hvis du godtar den separate lisensavtalen for programvare, skal bestemmelsene i denne avtalen gjelde for bruk av programvaren.

Ta kontakt med OKI

linkedin twitter youtube instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.