Szyfrowanie danych drukowania i ustawienie hasła przed drukowaniem (drukowanie prywatne)

Dzięki funkcji drukowanie prywatne możesz zaszyfrować i chronić hasłem dokumenty prywatne lub poufne oraz przechowywać je na urządzeniu, aby inne osoby nie miały do nich dostępu, a następnie przeprowadzić procedurę uwierzytelniania na panelu operatora przed drukowaniem.

Ze względu na to, że zadania drukowania są szyfrowane przed wysłaniem, możesz chronić informacje poufne przed nieuprawnionym dostępem.

Uwaga

 • Jeśli nie możesz zapamiętać zbuforowanych danych z powodu niewystarczającej ilości wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej urządzenia, to zostanie wyświetlona wiadomość informująca o zapełnieniu dysku twardego drukarki, a zadanie drukowania nie zostanie wykonane.

 • Funkcji nie można używać wraz z funkcją drukowania plakatów ani funkcją drukowania broszur z użyciem sterownika drukarki Windows PCL, jeśli urządzenie jest także współdzielone z serwerem drukowania.

 • W czasie korzystania z tej funkcji należy usunąć zaznaczenie z pola [Job Spool (Buforowanie wydruków)].

  Zapisywanie danych wydruku w urządzeniu przed przystąpieniem do drukowania

Dla sterownika drukarki Windows PCL

 1. Otwórz dowolny plik.

 2. Wybierz [Drukuj] z menu [Plik].

 3. Kliknij [Właściwości].

 4. Kliknij zakładkę [Opcje wydruków].

 5. Wybierz [Private Print (Wydruk prywatny)] w [Job Type (Typ wydruku)].

 6. Wprowadź hasło w [Password (Hasło)].

 7. Kliknij [OK].

 8. Jeśli to konieczne, ustaw pozostałe ustawienia, a następnie kliknij [OK (OK)].

 9. Kliknij [Print (Drukuj)] na ekranie [Print (Drukuj)].

  Zaszyfrowane i chronione hasłem zadanie druku jest jedynie wysyłane do urządzenia i nie jest jeszcze wykonywane.

Sterownik drukarki PS w systemie Windows

 1. Otwórz dowolny plik.

 2. Wybierz [Print (Drukuj)] z menu [File (Plik)].

 3. Kliknij [Advanced (Zaawansowane)].

 4. Wybierz zakładkę [Job Options (Opcje wydruków)].

 5. Wybierz [Private Print (Wydruki prywatne)] z [Job Type (Typ wydruku)].

 6. Wprowadź hasło w [Password (Hasło)].

 7. Kliknij [OK (OK)].

 8. Jeśli to konieczne, ustaw pozostałe ustawienia, a następnie kliknij [OK (OK)].

 9. Kliknij [Print (Drukuj)] na ekranie [Print (Drukuj)].

  Zaszyfrowane i chronione hasłem zadanie druku jest jedynie wysyłane do urządzenia i nie jest jeszcze wykonywane.

System Mac OS X

 1. Otwórz dowolny plik.

 2. Z menu [File (Plik)] wybierz pozycję [Print (Drukuj)].

 3. Z menu panelu wybierz [Secure print (Bezpieczne drukowanie)].

 4. Wybierz [Private Print (Wydruki prywatne)] z [Job Type (Typ wydruku)].

 5. Wprowadź hasło w [Job Password (Hasło drukowania)].

 6. Jeśli to konieczne, zmień pozostałe ustawienia, a następnie kliknij [Print (Drukuj)].

  Zaszyfrowane i chronione hasłem zadanie druku jest jedynie wysyłane do urządzenia i nie jest jeszcze wykonywane.

  Notatki

  • Zapisane w pamięci zadanie druku jest automatycznie usuwane, jeśli drukowanie zostanie wykonane lub nie zostanie wykonane po upływie określonego czasu.Jeśli podczas wysyłania danych pojawi się błąd lub dane zadania są zmieniane podczas wysyłania, to zadanie jest automatycznie usuwane.

  • Jeśli szczegóły ustawień nie są wyświetlane w oknie drukowania, kliknij [Show Details (Pokaż szczegóły)] u dołu okna.

Wykonaj zaszyfrowane i chronione hasłem zadanie druku zapisane w pamięci wewnętrznej urządzenia.

 1. Przyciśnij [Print (Drukuj)] lub przycisk (DRUKUJ) na urządzeniu.

 2. Przyciśnij [Private Print (Wydruki prywatne)].

 3. Po wyświetleniu listy użytkowników, wybierz nazwę użytkownika przypisaną do komputera.

 4. Wprowadź hasło, które ustawiłeś na komputerze, a następnie przyciśnij [OK (OK)].

 5. Jeśli utworzono listę prywatnych zadań drukowania, przyciśnij [Print (Drukuj)], przy zadaniach prywatnych, które chcesz wydrukować. Aby wydrukować wszystkie wyświetlane prywatne zadania, przyciśnij [Print All (Wydrukuj wszystkie)].

  Przyciśnij [Delete (Usuń)], aby usunąć określone prywatne zadania.

  Przyciśnij [Delete All (Usuń wszystkie)], aby usunąć wszystkie prywatne zadania.